top of page

กทพ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี

อัปเดตเมื่อ 11 ม.ค. 2566

ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)


คมนาคม-ขนส่ง

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอารียา โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการศึกษา ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

นายสุรเชษฐ์ฯ ได้เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ กทพ. และกรมทางหลวง (ทล.) บูรณาการโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี และโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กทพ. จึงได้ดำเนินงานศึกษาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)

โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ ยกระดับข้ามถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) ไปทางทิศตะวันออก ถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ จากนั้นจะลดระดับลงสู่พื้นที่บริการทางพิเศษ (Rest Area) ในระดับดินที่ กม. 11+040 ของโครงการฯ จากนั้นจะเริ่มยกระดับอีกครั้งผ่านถนนคลองเก้า และเลี้ยวไปทางทิศเหนือเชื่อมต่อถนนลำลูกกาบริเวณใกล้คลองหกวาสายล่าง ปทุมธานี และสิ้นสุดโครงการฯ โดยเชื่อมต่อ MR 10 ที่บริเวณแขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และโครงการฯ สามารถเชื่อมต่อโครงการ MR 6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน) - สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ของ ทล. ได้ในอนาคต ระยะทางโครงการฯ ประมาณ 19 กิโลเมตร

(คลิกชม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10)ตามไปดู...โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ รอบที่ 3 (MR 10)(126) ตามไปดู...โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ รอบที่ 3 (MR 10) - YouTube

“การดำเนินการโครงการฯ ในครั้งนี้ กทพ. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินงานจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR 10) โดยเริ่มการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ กทพ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้จัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565


นอกจากนี้ยังได้จัดการประชุมกลุ่มย่อย จำนวน 10 เวที ครอบคลุมตลอดแนวเส้นทางโครงการฯ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ กทพ. จะนำไปพิจารณาและนำไปสู่การวางแผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม และในขณะนี้ การศึกษาอยู่ในขั้นตอนการจัดทำร่างรายงานฯ และร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดให้มีการประชุมฯ ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อโครงการฯ เพื่อให้การพัฒนาโครงการฯ สามารถดำเนินไปควบคู่กับความใส่ใจต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ดังวิสัยทัศน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ว่า องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Innovation for Better Drive and Better Life” นายสุรเชษฐ์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด


#สิทธิที่ประชาชนเคยมีแล้วการที่หน่วยงานของรัฐไปดำเนินโครงการแล้วได้รับผลกระทบ

ประชาชนผู้นั้นจะต้องได้รับสิทธินั้นคืนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม"#ผู้ว่ากทพ.#สุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข


(ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนโครงการเข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งโต๊ะบริเวณหน้าห้องประชุม)


コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page