top of page

กทม.สอบสัมภาษณ์คนพิการ 142 ราย บรรจุเป็นข้าราชการกทม.(25 มี.ค. 66) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยนายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. พร้อมด้วย นางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. ตรวจความเรียบร้อยของสนามสอบฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต สำหรับการสอบฯ ในครั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้จัดสถานที่สอบที่อำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น ห้องน้ำสำหรับคนพิการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือพิเศษที่สอดคล้องกับประเภทความพิการตามที่ผู้สมัครระบุไว้ในใบสมัครฯ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่คนพิการและการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าสอบครบทั้ง 142 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนมาแล้ว โดยเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 91 ราย การได้ยิน 23 ราย การเห็น 18 ราย จิตใจ 4 ราย ออทิสติก 4 ราย การเรียนรู้ 1 ราย และความพิการทางสติปัญญา 1 ราย สำหรับตำแหน่งที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุด ได้แก่ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 101 ราย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 25 ราย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 14 ราย และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 ราย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page