top of page

กทม. เสริมสมรรถนะคนทำงานเส้นเลือดฝอย นำร่อง 4 เขต เพื่อเมืองที่ปลอดภัยของทุกคน(15 มี.ค. 67) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานคร กลุ่มภารกิจ “นักจัดการความปลอดภัยเมือง” ณ ห้องประชุม KSS-801 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหลักสูตรนักจัดการความปลอดภัยเมือง จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานปกครองพนักงานปกครอง เจ้าพนักงานเทศกิจ พนักงานเทศกิจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ถึง ระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ถึง ชำนาญงาน จาก 4 สำนักงานเขตนำร่อง ได้แก่ เขตคลองเตย เขตบางเขน เขตภาษีเจริญ และเขตตลิ่งชัน จำนวน 47 คน และจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 89 คน โดยตำแหน่งเหล่านี้มีลักษณะเป็นตำแหน่งที่ปฏิบัติในภารกิจหลักและภารกิจรองที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเมืองให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยเมืองในขอบข่ายการทำงานที่รับผิดชอบ

สำหรับการนำเสนอโครงการของนักจัดการความปลอดภัยเมือง รุ่นที่ 1 ในวันนี้ ได้แก่ โครงการวัดกระจง Model เขตตลิ่งชัน, Save Nongmai for fine จัดทำแผนเผชิญในชุมชนน้องใหม่ เขตคลองเตย, โครงการลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ บริเวณ BTS สะพานใหม่ เขตบางเขน, และนักจัดการความปลอดภัยเมือง รุ่นที่ 2 ได้แก่ ปักธงปลอดภัยใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ชุนชนน้องใหม่ เขตคลองเตย, Bangkhen Vulnerable Data Visualization จัดทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางในชุมชนรูปแบบ Digital เขตบางเขน, โครงการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำคลองบางหลวง

โดยหลังจากรับฟังการนำเสนอโครงการแล้ว รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อแนะนำในแต่ละโครงการทั้งโครงการที่ดำเนินการแล้วและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้จัดทำโครงการนำฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานครที่มีอยู่ มาปรับใช้กับการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิผล ซึ่ง รองผู้ว่าฯ ทวิดา จะติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จากนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เน้นการทำงานเพื่อแก้ปัญหาเส้นเลือดฝอยของประชาชนในเขตกรุงเทพฯ ในหลากหลายภารกิจ เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสำนักงานเขตซึ่งถือว่าเป็น “เส้นเลือดฝอย” ที่กระจายตัวอยู่เต็มพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาผู้ปฏิบัติงานเส้นเลือดฝอยของกรุงเทพมหานครใน 5 ภารกิจสำคัญ ได้แก่ (1) นักจัดการเมือง (2) นักจัดการคุณภาพชีวิตเมือง (3) นักจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (4) วิศวกรเมือง และ (5) นักจัดการความปลอดภัยเมือง

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page