top of page

กรมเจ้าท่าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษวันที่ 28 เมษายน 2565 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2565 ภายใต้นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ ได้แก่ 1.ด้านสิทธิประโยชน์ กำหนดพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ 2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า อยู่ในคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นคณะอนุกรรมการ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีหน้าที่ในการพิจารณากำหนดแนวทาง แผนงานและโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดีและสามารถเชื่อมโยงไปยังโครงข่ายหลักของประเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรและจุดผ่านแดนให้เกิดความสะดวกและได้มาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผ่านแดนบริเวณด่านศุลกากรและจุดผ่านแดน รวมทั้งการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสัญจรของคนข้ามพรมแดน


พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานและการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กำหนดโครงการและมาตรการการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพ ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่และความต้องการของประชาชน จัดทำแผนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ และตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน และปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมอบหมาย พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นระยะๆต่อไป

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page