top of page

กรมเจ้าท่าประชุมเข้ม!!พร้อมปรับแผนพัฒนาด้านดิจิทัลพ.ศ.2566-2570รองรับนโยบายรัฐบาลและก.คมนาคม


นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานการประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านดิจิทัล กรมเจ้าท่า พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 1โดยมีผู้บริหารส่วนกลาง หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า และผู้บริหารส่วนภูมิภาค 1-7 เข้าร่วมประชุม ผ่าน vdo conference

สำนักแผนงาน กรมเจ้าท่า โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาด้านดิจิทัล กรมเจ้าท่า พ.ศ.2566 - 2570 ขึ้น เนื่องจากแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2562 - 2565 ได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับต่อไป ให้การบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมเจ้าท่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีทิศทางการปฏิบัติงานในองค์กร โดยมี นายปริญญ์ เสรีพงศ์ ที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาและดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมร่างแผนดิจิทัล กรมเจ้าท่า ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางต่อยอดศึกษาความเหมาะสมในการการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมเจ้าท่า ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 เนื่องจากกรมเจ้าท่ามีหน้าที่กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการคมนาคมขนส่งทางน้ำให้มีความเข้มแข็ง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะส่งผลดีในอนาคต ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทั้งภาครัฐและประชาชน และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำมาพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของกรมเจ้าท่าในการให้บริการประชาชน การปฏิบัติงาน ประมวลผลข้อมูลต่างๆ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีได้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาด้านดิจิทัลกรมเจ้าท่า พ.ศ.2566 - 2570 มุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การเชื่อมโยงข้อมูลบริการไปจนถึงการบริหารงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ พร้อมกับการผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ระบบการรักษาความปลอดภัย และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในอนาคตของกรมเจ้าท่า ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติ นโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัลของรัฐบาลแผนพัฒนาด้านดิจิทัลกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2566 - 2570 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ของกรมเจ้าท่า ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทั้งภาครัฐ และประชาชน สามารถเชื่อมโยงการบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาการบริการรวมถึงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กรมเจ้าท่าสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page