top of page

กรมเจ้าท่าฟ้องสตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง ทำน้ำมันดิบรั่วที่ระยอง ยอมจ่ายแล้ว134ล้านบาท

ศูนย์รวมข่าวดีระยอง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้มอบหมายให้นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย นายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เป็นผู้แทน จท. ในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลในน่านน้ำไทยในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวสุภา ลือประภากร นิติกรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มคดีและบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ จท. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลจังหวัดระยอง


สืบเนื่องจาก จท. ได้ฟ้องคดี บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ให้ชดใช้ค่าเสียหาย กรณีน้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเลในน่านน้ำไทยในพื้นที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่สิ่งแวดล้อม รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอันเป็นความผิดตามกฎหมายข้อหาฐานความผิดละเมิด ผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายโดยสภาพ หรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยกลไกของทรัพย์นั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดพิษของการรั่วไหล หรือแพร่กระจายของมลพิษอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือสุขภาพอนามัย หรือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายด้วยประการใด ๆ เป็นผู้กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแห่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นผู้ฝ่าฝืนประกาศกรมเจ้าท่าที่ 134/2564 เรื่อง มาตรการความปลอดภัย การป้องกัน และขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน เคมีภัณฑ์ และสารที่เป็นอันตรายประจำท่าเรือ ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวนประมาณ 134,680,643.22 บาท ซึ่งจากการเจรจาบริษัทฯ ได้เสนอชดใช้ค่าเสียหายตามคำฟ้องของ จท. ทั้งหมด โดย จท. จะเสนอเรื่องต่อกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความเห็นชอบและยินยอมให้มีการประนีประนอมยอมความตามกฎหมายต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page