top of page

กรมเจ้าท่ารับฟังความคิดเห็น ”โครงการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เป็นประธาน การประชุมปฐมนิเทศ “โครงการศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยมีนายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สภาพปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความแออัด คับคั่ง ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาเร่งด่วนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเดินทางด้วยเรือโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถขนส่งประชาชนเข้ามาในเขตเมืองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปัจจุบันแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเส้นทางการสัญจรทางน้ำสายหลัก ในกรุงเทพมหานคร ที่มีการเดินทางด้วยเรือโดยสาร ตั้งแต่ท่าเรือปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ถึงท่าเรือวัดราชสิงขร กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้มีการพัฒนาท่าเรือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับท่าเรือให้เป็นสถานีเรือ แต่การพัฒนาดังกล่าวยังต้องมีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะรองรับการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ รวมทั้งเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการใช้งานของผู้สัญจรทุกประเภท และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาให้บริการในส่วนของท่าเรือ และเรือที่บริการ เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart Pier โดยกรมเจ้าท่า ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซี.ซี. ดับบลิว จำกัด บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท ทีมเวิร์ค คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการศึกษาโครงการ ศึกษาวางแผนเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ทั้งนี้ ในการดำเนินการศึกษาดังกล่าว ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้สัญจรทางน้ำทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลเป็นระยะๆ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มนักวิชาการ สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการดำเนินงานโครงการต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page