top of page

กรมเจ้าท่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน


กรมเจ้าท่าประชุมเชิงปฏิบัติการ Inception Workshop: Practical Study on Enhancing Container Processing Procedures in a Number of ASEAN Member States ในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม


นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ Inception Workshop: Practical Study on Enhancing Container Processing Procedures in a Number of ASEAN Member States ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยมีหน่วยงานภายในกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักแผนงาน สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กองกำกับการพาณิชยนาวี และกองส่งเสริมการพาณิชยนาวี เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ฯ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิสูตรสาคร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า


การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากประเทศไทยได้นำเสนอประเด็นการขาดแคลนตู้สินค้าจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ (MTWG) ครั้งที่ 40 ซึ่งต่อมาสำนักเลขาธิการอาเซียนได้นำเสนอกิจกรรมโครงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้าในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และสำนักเลขาธิการอาเซียนได้เสนอให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในชื่อโครงการ Inception Workshop: Practical Study on Enhancing Container Processing Procedures in a Number of ASEAN Member States และขอให้ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักและเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้ประสานงานหลัก จึงได้จัดกิจกรรมการประชุมฯ ตามข้อเสนอสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อให้ที่ปรึกษานำเสนอข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตและกรอบเวลาของโครงการศึกษาและขอทราบความเห็นของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อแนวทางการดำเนินโครงการศึกษาในระยะแรก ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการหารือในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการหยุดชะงัก (disruptions) ของบริการขนส่งทางทะเล การหมุนเวียนตู้สินค้าในภูมิภาค การอำนวยความสะดวกทางการค้า และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับสูง เพื่อรวบรวมข้อมูลและความเห็น นำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page