top of page

กรมเจ้าท่า ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ครั้งที่ 42

(42nd ASEAN Maritime Transport Working Group: MTWG)นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านวิชาการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน ครั้งที่ 42 (42nd ASEAN Maritime Transport Working Group: MTWG) ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้แก่ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กองการต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมอาเซียน และกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ฯ ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประธานของการประชุม ฯ ประจำปี 2565 – 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ฯ ประกอบด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา (จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา) รวมถึงองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) สมาคมเจ้าของเรือในกลุ่มประเทศอาเซียน Federation of ASEAN Shipowners’ Association : FASA) สมาคมท่าเรืออาเซียน (ASEAN Ports Association : APA) และสภาหอการค้าขนส่งทางเรือ (International Chamber of Shipping : ICS)การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุม ฯ ได้รับทราบความคืบหน้ากิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งของอาเซียน (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan : KLTSP)โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ 1) ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ข้อสรุปในความตกลงด้านการขนส่งทางน้ำอาเซียน - อินเดีย ซึ่งสำนักเลขาธิการอาเซียนจะประสานงานเพื่อเริ่มการเจรจากับสาธารณรัฐอินเดียต่อไป 2) สภาหอการค้าขนส่งทางเรือได้มีการเสนอความร่วมมือระยะยาวด้านการขนส่งทางน้ำกับประเทศสมาชิกอาเซียน 3) สำนักเลขาธิการอาเซียนได้เสนอข้อริเริ่มที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคการขนส่งทางน้ำ จากการประชุมสุดยอดประจำปีว่าด้วยทะเลโลก (Global Maritime Forum : GMF) และ 4) สหรัฐอเมริกานำเสนอข้อริเริ่มของความร่วมมือด้านการขนส่งทางน้ำและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุม ฯ ครั้งแรกในฐานะประเทศคู่เจรจา นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของข้อริเริ่มของไทยที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม ฯ ดังนี้ 1) ประเทศไทยได้รายงานผลลัพธ์จากการจัดสัมมนาออนไลน์ว่าด้วยการพัฒนาการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรเทาวิกฤติการขนส่งสินค้าในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยในการสัมมนา ฯ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเอกสารแนวความคิดของการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ร่วมกัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอเอกสารแนวความคิด ฯ ต่อโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาเซียน – ออสเตรเลีย (ASEAN-Australia Development Cooperation Program : AADCP) โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มการศึกษาเชิงปฏิบัติการ ฯ ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 และ 2) ประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาแนวปฏิบัติของชุดตัวชี้วัดท่าเรืออัจฉริยะ เป็นต้น ทั้งนี้ เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม MTWG ครั้งที่ 43 อีกครั้งในประมาณช่วงเดือนกันยายน 2565

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page