top of page

กรมโรงงานฯ ร่าย 3 มาตรการ แก้ PM2.5 !!


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมไม่นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน สังคม และชุมชน โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานในกำกับดำเนินการ 3 มาตรการ คือ มาตรการเร่งด่วน มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว ในการตรวจกำกับอย่างเข้มงวด ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระบายมลพิษจากโรงงาน โดยมอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายสู่การดำเนินการอย่างบูรณาการ

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทำแผนการดำเนินงานใน 3 ระยะ คือ 1. มาตรการเร่งด่วน โดยควบคุมการประกอบกิจการอย่างเข้มงวดกรณีตรวจพบโรงงานปล่อยเกินมาตรฐาน จะทำการออกคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขทันที 2. มาตรการระยะกลาง พัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษทางอากาศระยะไกล (Pollution Online Monitoring System: POMS) และ 3. มาตรการระยะยาว โดยการปรับปรุงกฎหมายการระบายมลพิษจากโรงไฟฟ้าให้เข้มงวดขึ้น และพัฒนากฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register : PRTR) สำหรับภาคอุตสาหกรรม กฎหมายควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหย และกฎหมายการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากปล่อง


นายวันชัย กล่าวต่อว่า กรอ. ได้จัดทำข้อแนะนำการปรับแต่งและการลดฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อให้โรงงานนำไปศึกษาได้เอง อีกทั้งเฝ้าระวังระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่น ได้แก่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ดำเนินการส่งเสริมการลดปริมาณอ้อยเผาที่จะเข้าสู่โรงงาน สำหรับการปรับปรุงกฎหมายจะได้ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 เพื่อให้ค่าการระบายฝุ่นละอองรวมมีความเหมาะสมกับสภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 รวมถึงจะได้พัฒนากฎหมายว่าด้วยการรายงานการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Register : PRTR) สำหรับภาคอุตสาหกรรม พร้อมระบบการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายควบคุมการระบายสารอินทรีย์ระเหย โดยในระยะแรกเน้นที่โรงงานกลุ่มผู้ผลิต ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงปิโตรเคมี และโรงงานเคมี ให้ควบคุมการประกอบกิจการและจุดที่อาจเกิดการระเหยของสารอินทรีย์สู่สิ่งแวดล้อมได้ เช่น ถังกักเก็บสารอินทรีย์ระเหย กิจกรรมการซ่อมบำรุง การใช้หอเผาทิ้ง สุดท้ายคือการพัฒนากฎหมายให้ครอบคลุมการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กจากปล่อง ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความสัมพันธ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP)

“หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ในช่วงฤดูหนาวจะเกิดปัญหา PM2.5 มากที่สุด แต่ช่วงอื่นปัญหา PM2.5 ไม่มี ทั้งที่โรงงานยังเปิดดำเนินการอยู่ตามปกติ โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษชี้ว่า PM2.5 จากปล่องระบายโรงงานมีเพียง 4% เมื่อเทียบกับไอเสียจากรถยนต์ที่สูงถึง 52%” อธิบดี กรอ. กล่าวปิดท้าย

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page