top of page

กระทรวงพาณิชย์ จับมือเอกชนภาคการเกษตรสร้างโอกาส Gen Z สายอาชีพสู่เส้นทางการเป็นซีอีโอเกษตรยุคใหม่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) ดำเนินโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 เดินหน้าขยายโอกาสสู่เด็กสายอาชีวะเกษตรและประมง สู่การเป็น CEO ตัวจริง พร้อมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นองค์กรภาคการเกษตรจำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท นพดาโปรดักส์ จำกัด (B-Garlic) ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด (Plant Factory) ไร่สุวรรณ และฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค เพื่อรองรับการฝึกงานให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) และวิทยาลัยประมง 47 แห่ง ทั่วประเทศ

นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า “อ.ส.ค. มีวิสัยทัศน์ คือ “พัฒนาอุตสาหกรรมโคนมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงยั่งยืน หากเด็ก Gen Z ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ อ.ส.ค. ก็จะได้รับความรู้และความเข้าใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน และรูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร พร้อมทั้งเพิ่มทักษะจากการปฏิบัติจริงจากบุคลากรขององค์กรที่มีประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆ ในอนาคตได้ ซึ่งองค์กรของเราพร้อมที่จะร่วมส่งเสริมและให้โอกาสน้องๆ Gen Z ในการแสดงออกและลงมือทำ เพื่อให้ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญของชีวิต”

นางอำไพ พรหมณเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า “ศูนย์วิจัยฯ ของเรามีความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างแบบครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยเราพร้อมสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่จากโครงการ From Gen Z to be CEO ให้เข้ามาฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์โดยการลงมือปฏิบัติ ซึ่งเชื่อว่าน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ทั้งด้านสังคม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้วิธีรับมือและจัดการกับปัญหาในการทำงาน และการเรียนรู้ทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร โดยเฉพาะทางพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์ การอารักขาพืช การเขตกรรม เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตร การแปรรูป ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ครบทั้งกระบวนการ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับน้องเด็กรุ่นใหม่สู่การเป็นซีอีโอตัวจริง”

นายอำนวย อภิชัยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สยามคูโบต้าให้ความสำคัญในเรื่องคนเป็นอันดับแรก เพราะเราเชื่อว่าองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วยคนเก่งและคนดี สยามคูโบต้าจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้พัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีและมีความสุขไปพร้อมๆ กัน เชื่อว่าน้องๆ ในโครงการ From Gen Z to be CEO ที่ได้ฝึกงานกับสยามคูโบต้า จะได้รับประสบการณ์การทำงานจริง ได้ลองผิดลองถูก เรียนรู้ผ่านความล้มเหลวและความสำเร็จ พร้อมทั้งได้เรียนทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในอนาคต เช่น digital and technology skill data analytics skill communication skill เป็นต้น อีกทั้งยังได้ทดลองเรียนรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาพัฒนา Smart Farming ณ คูโบต้าฟาร์มอีกด้วย”

นายพิชิต โซชอน Co-founder and CEO บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ฟาร์มโตะเราคือสตาร์ทอัปด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้บริโภคให้ได้มาเจอกัน ผ่านแพลตฟอร์มทางออนไลน์ด้วยมิติใหม่ด้านการตลาดของการเกษตรในยุค 4.0 ฉะนั้น เราจึงอยากส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้าสู่วงการเกษตรกันมากๆ ซึ่งหากน้องๆ Gen Z ได้ฝึกงานกับองค์กรของเรา จะได้ฝึกการทำงานที่ไม่มีรูปแบบตายตัว เนื่องจากการทำงานในองค์กรขนาดเล็ก จะมีความยืดหยุ่นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำให้มีประสบการณ์หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมประชุมเสนอแนวคิดการทำ content ที่ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นแค่ครีเอทีฟเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถร่วม brainstorm เพื่อความลงตัว และเพื่อให้เกิดความหลากหลาย ทำให้ทุกตำแหน่งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร ได้ฝึกการแก้ปัญหา เนื่องจากฟาร์มโตะทำงานร่วมกับเกษตรกร อาจมีผลผลิตบางอย่าง หรือปัญหาทางการเกษตรบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนงานบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ และแก้ไขปัญหาร่วมไปกับเกษตรกร เสมือนเราเป็นผู้ประกอบการเอง”

นายกฤษณะ ธรรมวิมล ผู้บริหาร บริษัท ไดสตาร์ เฟรช จำกัด กล่าวว่า “ในองค์กรเรามีพนักงานรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 30 ปี อยู่ราว 75% ซึ่งเราพยายามที่จะดึงคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำเรื่องการเกษตรมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ในอนาคตเกษตรกรจะเป็นอาชีพของคนรุ่นใหม่ และที่สำคัญเราพยายามพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจในเรื่องการทำเกษตรนวัตกรรมรูปแบบใหม่มากขึ้น อย่างโรงเรือนของเราเรียกว่า Indoor Vertical Farm ในประเทศไทยมีคนทำเรื่องนี้น้อยมาก จึงถือเป็นประสบการณ์ที่หาได้น้อยในประเทศไทย ซึ่งเรายินดีมอบประสบการณ์และความรู้ให้กับน้องๆ Gen Z เพื่อให้ก้าวสู่การเป็น CEO ในสายอาชีพเกษตรกรยุคใหม่ครับ”

และนี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งจากพันธมิตรที่พร้อมมอบโอกาสให้กับน้องๆ Gen Z “ที่สุดของโอกาส ที่สุดแห่งการเป็น CEO อาจเป็นคุณ” กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้าปั้น Gen Z รุ่นที่ 4 สู่การเป็น CEO ตัวจริง ภายใต้โครงการ “From Gen Z to be CEO” เพิ่มโอกาสร่วมฝึกงานกับองค์กรชั้นนำ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page