top of page

กรุงไทย ผนึก กนอ.จัดสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม หนุน SME อนุรักษ์พลังงาน ตอบโจทย์ความยั่งยืน!!!


ธนาคารกรุงไทยจับมือกนอ. ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดล BCG หนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพผลิต มุ่งอนุรักษ์พลังงาน ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมเคียงข้าง SMEs ไทย สู่ความยั่งยืน


นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่พันธกิจใหม่ “To empower better life for all Thais” ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Open Digital Platform เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่ม ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ โดยยึดหลัก ESG คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกมิติของการดำเนินธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่ต้องปรับตัว เพื่อก้าวให้ทันกระแสโลก


ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจการส่งเสริมมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือระบบจัดการของเสีย ช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ของรัฐบาล เป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนสินเชื่อที่ตอบโจทย์ธุรกิจ อาทิ สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อลงทุนในระบบบำบัดของเสียในธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อธุรกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการติดตั้ง Solar Rooftop ให้วงเงินสูง ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี สินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ฟรีดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ปีแรก สินเชื่อ Robotic and Automation เพิ่มยอดผลิตได้ดังใจด้วยระบบอัตโนมัติ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สินเชื่อรักกันยาวๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 % ต่อปี วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เป็นต้น โดยความร่วมมือเหล่านี้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกัน คือความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในฐานะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม


นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังเปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างลูกค้า SMEs ของธนาคารและผู้ประกอบการ SMEs ในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสเป็นคู่ค้าในการพัฒนาธุรกิจ ขยายเครือข่ายการค้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างกันให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือกับกนอ.ในครั้งนี้ จะตอกย้ำจุดยืนของธนาคารที่พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างทุกธุรกิจ ในการขับเคลื่อนสังคมไทยและช่วยให้ภาคเศรษฐกิจกลับมาแข็งแกร่ง ก้าวผ่านวิกฤติ โดยกรุงไทยพร้อมเคียงข้าง SMEs ไทย สู่ความยั่งยืน

Yorumlar


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page