top of page

กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี



เมื่อเร็วๆนี้ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายบุญสิทธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ทำหน้าที่เลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี นายอำนาจ เถาเล็ก ผก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายพงศ์นคร ยางงาม ผก.ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี



วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรับรู้รับทราบแนวทางการกำหนดพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดกาญจนบุรี โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเห็นชอบในหลักการคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page