top of page

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถในวันที่21-24 ธันวาคม2565เป็นการต่อเนื่อง


จากเหตุน้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และแจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถเป็นการต่อเนื่อง จากเหตุขบวนรถสินค้าที่ 707 ตกราง ระหว่าง คลองแงะ - ปาดังเบซาร์

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วม ระหว่างสถานีควนเนียง - บ้านเกาะใหญ่ (อำเภอควนเนียง) สถานีนาม่วง (อำเภอนาหม่อม) และสถานีวัดควนมีด (อำเภอจะนะ) จังหวัดสงขลา ส่งผลให้การรถไฟฯ ต้องปรับเปลี่ยนการเดินรถเส้นทางรถไฟสายใต้ เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา


สำหรับสถานการณ์วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) มีปริมาณฝน และระดับน้ำลดลง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปดำเนินการสำรวจและประเมินสภาพความเสียหายของทางรถไฟจากเหตุน้ำท่วมในเส้นทางระหว่างสถานีนาม่วง – วัดควนมีด สามารถดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณที่ทางชำรุดได้ ส่วนเส้นทางระหว่างสถานี ควนเนียง - บ้านเกาะใหญ่, โคกทราย – ควนเนียง, หารเทา – โคกทราย, หารเทา – ควรเคี่ยม, เขาชัยสน – บางแก้ว, วัดควนมีด – จะนะ จากการประเมิณสถานการณ์ สภาพทางได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการได้

ทั้งนี้ การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องประกาศปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายใต้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2565 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ขบวนรถงดเดิน จำนวน 16 ขบวน ประกอบด้วย 1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ - กรุงเทพ) 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ) 3. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ) 4. ขบวนรถเร็วที่ 169/170 (กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ) 5.ขบวนรถเร็วที่ 171/172 (กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก - กรุงเทพ) 6.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 (สุไหงโก-ลก – พัทลุง - สุไหงโก-ลก – พัทลุง) 7.ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 947/948 (หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่) 8. ขบวนรถระหว่างประเทศที่ 949/950 (หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - หาดใหญ่)

ขบวนรถปรับเปลี่ยนเส้นทาง จำนวน10 ขบวน ประกอบด้วย 1.ขบวนรถสินค้าที่ 985/986 (กรุงเทพ - สุไหงโกลก – กรุงเทพ) มีเดินเฉพาะ กรุงเทพ – พัทลุง - กรุงเทพ 2.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 445 (ชุมพร – หาดใหญ่) มีเดินเฉพาะ ชุมพร - พัทลุง 3.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 446 (หาดใหญ่ - ชุมพร) มีเดินเฉพาะ พัทลุง - ชุมพร 4.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 447 (สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก) มีเดินเฉพาะ จะนะ - สุไหงโก-ลก และ สุราษฏร์ธานี - พัทลุง 5.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 448 (สุไหงโก-ลก - สุราษฎร์ธานี) มีเดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก - จะนะ และ พัทลุง - สุราษฎร์ธานี 6.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 451 (นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก) มีเดินเฉพาะ เทพา - สุไหงโก-ลก และ นครศรีธรรมราช - พัทลุง 7.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 452 (สุไหงโก-ลก - นครศรีธรรมราช) มีเดินเฉพาะ สุไหงโก-ลก - เทพา และ พัทลุง - นครศรีธรรมราช 8.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455 (นครศรีธรรมราช - ยะลา) มีเดินเฉพาะ นครศรีธรรมราช – พัทลุง 9.ขบวนรถท้องถิ่นที่ 456 (สุไหงโก-ลก - นครศรีธรรมราช) มีเดินเฉพาะ พัทลุง - นครศรีธรรมราช สำหรับขบวนรถท้องถิ่นที่ 453/454 (ยะลา - สุไหงโก-ลก - ยะลา) มีเดินรถปกติ

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถคืนค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคาที่สถานีรถไฟทุกแห่ง การรถไฟฯ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินจากอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งในด้านการเดินรถ การซ่อมบำรุงทาง และระบบอาณัติสัญญาณ การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของระบบต่าง ๆ การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ให้สามารถลงพื้นที่ในการซ่อมบำรุงให้สามารถเปิดการเดินรถได้โดยเร็วที่สุด หลังจากระดับน้ำลดอยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร

ในส่วนกรณี ขบวนรถสินค้าที่ 707 ตกราง ระหว่างสถานีคลองแงะ - สถานีปาดังเบซาร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดการเดินรถได้ การรถไฟฯ มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ (เพิ่มเติม) ดังนี้ วันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2565 1. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45 (กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์) ไม่มีเดิน จาก ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จาก ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ (เป็นขบวนรถออกต้นทางกรุงเทพ วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2565) 2. ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 46 (ปาดังเบซาร์ - กรุงเทพ) ไม่มีเดินจาก ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ ทำการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์จาก ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่ เพื่อเดินทางต่อโดยขบวนรถด่วนพิเศษที่ 38 ที่ชุมทางหาดใหญ่ 3. ขบวนรถด่วนที่ 947/948 และ 949/950 (ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ - ชุมทางหาดใหญ่) ไม่มีเดิน

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางโดยรถไฟ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนเดินทางอีกครั้ง


อนึ่ง ที่ผ่านมา การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทาง และงดเดินขบวนรถในเส้นทางสายใต้ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page