top of page

การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิฯ เพื่อสังคม


วันที่ 24 เมษายน 2567 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 พร้อมกับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ โดยมีนายพล เวชการ รองผู้อำนวยการฝ่ายด้านปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการโดยสาร เป็นผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้ารับรางวัล ณ สโมสรทหารบก เขตวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิ สานใจไทย สู่ใจใต้ ของการรถไฟฯ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของการรถไฟฯ ในการมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบายของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่มอบหมายให้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับการรถไฟฯ ควบคู่กับช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการใช้บริการรถไฟที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน

ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมส่งมอบความสุข นำคณะนักเรียนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เดินทางทัศนศึกษาเส้นทางรถไฟ เพื่อเรียนรู้วิธีการเดินทางด้วยรถไฟผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน พร้อมกับเรียนรู้ในเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของการรถไฟฯ การพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นพร้อมมอบถุงยังชีพ “ชุดห่วงใย” แก่ผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชนในหลายพื้นที่ เช่น ตำบลตันหยงมัส บ้านมะรือโบตก บ้านสะโลว์ บ้านสะโลว์บูกิ๊ตยือแร จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนการมอบชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นต้น เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับการรถไฟฯ

สำหรับโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรมติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดโอกาสให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ที่นับถือศาสนาอิสลาม พุทธ และศาสนาอื่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างปิดภาคเรียนช่วงเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง สร้างความเข้าใจในบริบทสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" ได้ดำเนินการรุ่นที่ 1 มาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 41 รุ่น และกำลังเริ่มเข้าสู่รุ่นที่ 42 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 10,264 คน มีครอบครัวอุปถัมภ์ 4,640 ครอบครัว

นายเอกรัช กล่าวเพิ่มเติมว่า นับจากนี้ การรถไฟฯ ยังมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ร่วมกันกับประชาชน พร้อมเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อคิดเห็นมุมมองต่างๆ มาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับการรถไฟฯ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงบทบาทของการรถไฟฯ ในการก้าวสู่การเป็น “องค์กรเพื่อสังคม” ที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ควบคู่กับการดูแลให้คนไทยทุกคน ได้สามารถเข้าถึงบริการเดินทางขนส่งทางรางที่ดีได้อย่างแท้จริง

Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page