top of page

ก.อุตฯร่วมกับ"ดีแทค เน็ตทำกิน"ลงพื้นที่หมู่บ้านCIVบ้านนาต้นจั่น สุโขทัยเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ชุมชน

อุตสาหกรรม-การค้า


ก.อุตฯ ร่วมกับ "ดีแทค เน็ตทำกิน" ลงพื้นที่หมู่บ้าน CIV บ้านนาต้นจั่น สุโขทัย เร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ชุมชนสร้างโอกาสทางการตลาดบนโลกออนไลน์


นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะลงพื้นที่ขับเคลื่อนยกระดับขีดความสามารถหมู่บ้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย (Creative Industry Village : CIV) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด สร้างแบรนด์ของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยว มีผู้ประกอบการชุมชนได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประเภทผ้าทอและกระเป๋าผ้า อาทิ ผ้าหมักโคลน ตุ๊กตาบาร์โหน ข้าวเปิ๊บ โฮมสเตย์ นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับรางวัล PATA GOLD AWARDS 2012 รางวัลกินรี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ จุดชมวิวห้วยต้นไฮ (ทะเลหมอก) ตลาดสามแคร่ ปั่นจักรยานชมทุ่งนานั่งรถอีแต๊กชมธรรมชาติ ชมสวนผลไม้และงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ขณะเดียวกันชุมชนบ้านนาต้นจั่น ยังได้รับการส่งเสริมและผ่านการตรวจประเมินการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอสการบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน มอก.เอส ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดแรก คือ การทำตะเกียบไม้ไผ่ ชุมชนบ้านนาต้นจั่นมีไม้ไผ่จำนวนมาก จึงนำวัตถุดิบในท้องถิ่น คือไม้ไผ่ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มาแปรรูปเป็นตะเกียบเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต ผลิตส่งโรงงานเพื่อให้โรงงานนำไปอบต่อ จุดที่ 2 ชมการทอผ้าใต้ถุนบ้าน เป็นวิถีชีวิตที่มีการทอผ้าใต้ถุนบ้านตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยทอจากผ้าฝ้ายและนำมาหมักโคลน เพื่อให้มีความนุ่มประกอบกับลวดลายการทอยกดอกของผ้าซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีการใช้สีจากธรรมชาติมาใช้ย้อมผ้า เช่น แก่นขนุน เปลือกมังคุด ลูกมะเกลือ ฯลฯ และจุดที่ 3 ชมการทำตุ๊กตาบาร์โหนบ้านตาวงศ์ ตาวงศ์เป็นผู้ริเริ่มทำตุ๊กตาบาร์โหนจากไม้ ซึ่งสามารถนำมาบริหารนิ้วมือหรือนวดเพื่อสุขภาพที่ดี เป็นการนำเศษไม้ที่มีในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

การลงพื้นที่บ้านนาต้นจั่นในวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกับ "ดีแทค เน็ตทำกิน" ไปพัฒนาทักษะทางดิจิทัลให้ชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำการตลาดออนไลน์ การทำคอนเทนต์เพื่อเล่าเรื่องของชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดขึ้นแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคาดว่าการนำระบบดิจิทัลมาผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมจะช่วยดึงจุดเด่นของชุมชนออกมาและเป็นจุดขาย อีกทั้งทำให้คนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเห็นคุณค่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้เพิ่มขึ้น” โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวอัญชลี พลคชา อุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นางพัชรี ใบยาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานสื่อสารองค์กรและพัฒนายั่งยืน ดีแทคเน็ตทำกิน ร่วมลงพื้นที่ และมีนางเสงี่ยม แสวงลาภ ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ให้การต้อนรับ

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page