top of page

ก.อุตฯ จับมือดีแทคตะลุยภาคเหนือเล็งติดปีกเสริมแกร่งชุมชน ปักหมุดหมู่บ้าน CIV เชียงใหม่-ลำปาง


กระทรวงอุตสาหกรรม และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทคร่วมตะลุยภาคเหนือ ปักหมุดหมู่บ้าน CIV เชียงใหม่-ลำปาง เสริมสร้างความรู้การทำธุรกิจ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ติดอาวุธทักษะดิจิทัลเล็งขยายโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์


นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ต้นปี 2563 และยังมีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ท่องเที่ยวในกลุ่มกระแสหลักเท่านั้นแต่ยังสะเทือนถึงรายได้ท่องเที่ยวในกลุ่มชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ลดลงนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงผลกระทบของการระบาดที่มีต่อผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงได้ทำการคัดเลือกหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ที่มีศักยภาพจำนวน 152 หมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) โดยการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ในพื้นที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการตลาดรองรับการท่องเที่ยวระดับชุมชนงานฟื้นฟูการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและการเข้าสู่ยุค Next Normal ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดดังกล่าว โดยร่วมมือกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทคในโครงการ“ดีแทคเน็ตทำกิน” ที่มุ่งเสริมความรู้การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล สำหรับการลงพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) ระยะเวลา 1 วัน 1 หมู่บ้าน ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคมนี้ เป็นการเดินทางขึ้นภาคเหนือ โดยจะนำร่องที่บ้านออนใต้อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโคงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) มาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้รับการพัฒนาผู้ประกอบการในชุมชนจากการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 10 หน่วยงานซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าไปยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาด สร้างแบรนด์ของชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยว โดยปัจจุบันบ้านออนใต้มีผู้ประกอบการได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จำนวน 23 ผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันชุมชนออนใต้ ยังได้รับการส่งเสริมและผ่านการตรวจประเมินการรับรองระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน มอก.เอส ซึ่งเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านแป้นใต้ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนโดยจุดเด่นของชุมชน คือ การเป็นแหล่งผลิตพืชพันธ์ธัญญาหาร แม่น้ำวังไหลผ่านย่านวิถีชุมชน และการท่องเที่ยวแบบเกษตรอินทรีย์แล้ว ชุมชนยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสมดุลที่นำทุนวัฒนธรรม วิถีชีวิตมาผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในชุมชน โดยชุมชนได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) มาตั้งแต่ปี 2562 ได้รับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความน่าเชื่อถือและได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อาทิ ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร เป็นต้น

“ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและดีแทค จะช่วยเสริมศักยภาพการทำการตลาดได้มากขึ้น โดยเฉพาะการทำการทำตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล การทำคอนเทนต์เพื่อเล่าเรื่องของชุมชน ซึ่งนอกจากจะเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดขึ้นแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นรายได้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ รายได้จากการขายของที่ระลึก รายได้จากการท่องเที่ยว เหล่านี้เป็นต้น ขณะเดียวกันคาดว่าการนำระบบดิจิทัลมาผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิมจะช่วยดึงจุดเด่นของชุมชนออกมาและเป็นจุดขาย อีกทั้งทำให้คนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และเห็นคุณค่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในชุมชน สร้างอาชีพและรายได้ให้เพิ่มขึ้น ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำได้อีกด้วย”รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย

Comentarios


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page