top of page

ข่าวดี!กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ 6 ตำแหน่ง 230 อัตรา

สมัครผ่านออนไลน์ 21ธ.ค.66 - 12ม.ค.67น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 6 ตำแหน่ง จำนวน 230 อัตรา โดยจะรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค. 66 – 12 ม.ค. 67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 380 บาท แยกเป็นค่าธรรมเนียมสอบ 350 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต 30 บาท จากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในเว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ช่องทางเดียวกับการรับสมัครสอบ

สำหรับตำแหน่งที่ สถ. จะบรรจุแต่งตั้งทั้ง 6 ตำแหน่ง 230 อัตรา แยกเป็นดังนี้

1)นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา

2) นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

4) เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 70 อัตรา

5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา

6) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 12 ม.ค. 67 และผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก) ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตำแหน่ง หรือ หากอยู่ระหว่างรอผลสอบภาค ก ก็สามารถสมัครสอบข้อเขียนได้ โดยเมื่อสอบผ่านข้อเขียนแล้วให้นำหลักฐานว่าเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ส่งต่อ สถ. ในวันสอบสัมภาษณ์ต่อไป

นอกจากนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปนั่นคือ เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยบริสุทธิ์ใจ พร้อมกับไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 เช่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นคนไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดกระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ เป็นต้น

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dla.go.th/.../column/2566/12/24642_27622.pdf 

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page