top of page

คนรถไฟให้กำลังใจและขอบคุณ"ผู้ว่านิรุฒ"ต่อสู้คดีโฮปเวลล์จนชนะ


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าพบให้กำลังใจและขอบคุณ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ต่อสู้จนชนะคดีโฮปเวลล์ รักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประเทศชาติ

ตามที่ศาลปกครองกลาง ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ที่ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด จากการใช้สิทธิเรียกร้องของบริษัทดังกล่าวขาดอายุความตามกฎหมาย ส่งผลให้การรถไฟฯ และกระทรวงคมนาคม ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทโฮปเวลล์ จำนวนเงินกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทนั้น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ ได้เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ที่ให้การสนับสนุนการต่อสู้คดีโฮปเวลล์มาอย่างยาวนานจนประสบผลสำเร็จ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งได้สร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานการรถไฟฯในการธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรี ตลอดจนเป็นการปกป้องประโยชน์ขององค์กร และประเทศชาติ

นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ กล่าวว่า ในการต่อสู้คดีโฮปเวลล์นั้น ทาง สร.รฟท.ได้มีการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินคดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังได้มีการร่วมยื่นหนังสือต่อศาลปกครองด้วย ซึ่งเมื่อมีผลคำพิพากษาออกมาเช่นนี้ จึงได้เข้ามาแสดงความขอบคุณและให้กำลังใจผู้ว่าการรถไฟฯ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ยื่นเรื่องต่อสู้ทางศาลปกครองกลาง จนสามารถปกป้องผลประโยชน์ของการรถไฟฯจนเป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า การดำเนินการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐในเรื่องนี้ มีกระบวนการต่อสู้คดีในหลายขั้นตอน จนนำมาซึ่งคำพิพากษาของศาลปกครองในครั้งนี้ ซึ่งการทำงานทั้งหมดถือเป็นภารกิจสำคัญร่วมกันของการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม จนเป็นผลสำเร็จ โดยผลของคำพิพากษา นอกจากรัฐจะไม่ต้องเสียเงินกว่า 2 หมื่นล้านแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการทำหน้าที่ร่วมกันของบุคลากรภาครัฐในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐด้วยความชอบธรรม มีธรรมาภิบาลอีกด้วย

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page