top of page

คมนาคม จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “Smart Thailand by Smart Transport”นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกระทรวง (Ministry Chief Information Officer: MCIO) เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “Smart Thailand by Smart Transport” จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี ดร.สุเมธ องกิตติกุล รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี อาจารย์สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้ความรู้ และมีนายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ คณะทำงาน Smart Transport และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสัมมนาฯ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง Ballroom โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพื่อพลิกโฉมการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งให้สามารถยกระดับการให้บริการ เพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน สร้างมูลค่าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ การขนส่งสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงบริการของระบบนิเวศการคมนาคมขนส่ง (Transport Ecosystem) ในทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปต่อยอด การพัฒนาในมิติต่าง ๆ จากภารกิจดังกล่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2027 ขึ้น มีเป้าหมายในการยกระดับคมนาคมของไทยสู่คมนาคมดิจิทัล และก้าวสู่ยุคการคมนาคมขนส่งแบบอัตโนมัติต่อไป โดยเน้นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบโจทย์ภาคเอกชนและผู้ใช้บริการ ในขณะเดียวกันช่วยสร้างกลไกการบริหารภาครัฐที่สอดคล้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมของโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้านคมนาคมขนส่ง ซึ่งแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เกิดการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งที่ Smart ยิ่งขึ้น และก้าวสู่ยุคคมนาคมขนส่งอัตโนมัติ (Autonomous Transport) ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2027 การสัมมนาในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา Smart Transport ก่อนร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิด Smart Thailand by Smart Transport ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนคมนาคมดิจิทัล 2027 ในระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ได้แก่ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลถูกต้อง ทันสมัย มีมาตรฐาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกับงานในภาคคมนาคมขนส่ง อาทิ AI, IoT, V2X (Vehicle-to-Everything), Drone เทคโนโลยี 5G เป็นต้น ทบทวน จัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้อง เร่งบูรณาการการดำเนินงานทั้งในระดับกระทรวง กรม และหน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค และสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนา Transport Ecosystem ของประเทศอย่างสมดุลต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page