top of page

ครม.สั่งหาแนวทางเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรให้สูงขึ้น
ครม.สั่งหาแนวทางเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้สูงขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ได้รับโทษสูงสุด


วันนี้ (1 กุมภาพันธ์2565)คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้

คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เห็นชอบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนนบริเวณทางข้าม ดังนี้

1. มาตรการด้านกฎหมาย

1.1 ให้หาแนวทางเพิ่มโทษกรณีผู้ขับขี่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้สูงขึ้น และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย

1.2 ให้นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด และกล้องตรวจจับความเร็วในบริเวณที่มีความเสี่ยง อาทิ บริเวณทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร และทางข้ามสำหรับคนเดินข้ามถนน

1.3 ให้เร่งรัดการจัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.4 ให้เพิ่มฐานความผิดตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 เป็นฐานความผิดที่ต้องบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ เพื่อตัดคะแนนความประพฤติเมื่อผู้ขับขี่กระทำผิด

2. มาตรการด้านถนน

2.1 ให้จัดทำมาตรฐานทางข้ามที่มีความปลอดภัย เพื่อเป็นแบบในการสร้างทางข้ามสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 ให้สำรวจมาตรฐานวิศวกรรมจราจรบริเวณทางข้ามทั่วประเทศ และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทาง มาตรการการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

2.3 ให้ปรับปรุงวิศวกรรมจราจรบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย อาทิ

การชะลอความเร็วของรถก่อนถึงทางข้าม การจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิวทางข้ามให้มีความชัดเจน ทั้งเส้นทางข้ามและข้อความบนพื้นทาง จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์และติดตั้งในบริเวณเหมาะสมที่ทำให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามถนน

3. มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนน

3.1 ให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม

3.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยเน้นการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับการข้ามทางที่ปลอดภัยในทุกช่วงวัย ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเอกชน ระดับอาชีวศึกษา และหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

3.3 ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้การข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษา ควบคู่ไปกับการปลูกฝัง สร้างความตระหนัก ผ่านกิจกรรมรณรงค์ ทั้งในรูปแบบการจัดทำสื่อสร้างสรรค์และรูปแบบออนไลน์

4. ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน เร่งดำเนินการสร้างกระแสการรับรู้ และความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น จากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมอบหมายให้คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 8 คณะ เร่งนำมาตรการข้างต้นไปขับเคลื่อน และให้นำเสนอผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรับทราบ

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page