top of page

คลอดแล้วผู้ว่าใหม่!26 จังหวัด หลังชาวบ้านรอมา1เดือน15วัน นับว่านานที่สุดตั้งแต่เคยมีมา

หลังจาก CLOSE-UP THAILAND ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมคณะรัฐมนตรีชุดนี้ ถึงปล่อยให้เกิดสุญญากาศ มีจังหวัดที่ไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งสิ้น 25 จังหวัด จากที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเกษียณ จำนวน 31 จังหวัด เมื่อ 30 กันยายน2565 ที่ผ่านมา ขณะตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่างมากกว่า 45 อัตรา และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ว่างถึง 11 ตำแหน่ง

ท้ั้งที่สามารถแต่งตั้งล่วงหน้าได้ เพื่อมาทดแทนคนเก่าที่จะเกษียณ เหมือนกับหลายจังหวัดที่เสนอแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม2565 เพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศการบริหารราชการในภูมิภาค เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดถือเป็นเบอร์ 1 ของจังหวัด เพราะการไปให้รองผู้ว่าฯรักษาการ ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ผลเสียจึงมีต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

จึงมีคำถามว่าเกิดอะไรขึ้น??? จึงไม่รีบแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างอยู่

และแล้ววันนี้(15 พฤศจิกายน 2565) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและโยกย้ายข้าราชการ กระทรวงมหาดไทย รวม 37 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด 26 จังหวัด ผู้ตรวจราชการ 11 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป


สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการะดับสูง และผู้ว่าราชการจังหวัด รวม 37 ตำแหน่งวันนี้

ประกอบด้วย


1.กลุ่มผู้ว่าย้ายสลับจังหวัด


1.นายภาสกร บุญญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดกระบี่


2.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย


2.กลุ่มรองผู้ว่า-รองอธิบดีโยกเป็นผู้ตรวจ รอขึ้นผวจ. ประกอบด้วย


1.นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


2.นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


3.นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


4.นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการสุพรรณบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


5.นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง


6.นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง


7.นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง


8.นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


9.นายสุภกิณห์ แวงขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


10.นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


11.นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง


3.กลุ่มรองผู้ว่า-รองอธิบดีขยับขึ้น เป็นผู้ว่าเต็มตัว


1.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


2.นายนที มนตรีวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท


3.นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก


4.นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด นครพนม


5.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ


6.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์


7.นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี


8.นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี


9.นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร


10.นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี


11.นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่


12.นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร


13.นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร


14.นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา


15.นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง


16.นายสํารวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ


17.นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ


18.นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม


19.นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย


20.นายราชันย์ ชั้นหิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย


21.นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็น ผู้ว่าราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู


22.นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ


23.นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี


24.นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป

(สำเนาแต่งตั้ง)


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page