top of page

"ชัชชาติ"สัญจร ย้ำ"โปร่งใส นำเทคโนโลยีพัฒนางาน-คนในองค์กร"ก้าวข้ามจากอะนาล็อกสู่ดิจิตอล

อัปเดตเมื่อ 27 ม.ค. 2566

ชุมชนเมือง-ท้องถิ่น-ผู้ว่าพาสุข

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 66 ที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สัญจร สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (สกจ.) และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สพข.) ณ ห้องปัญญพัฒน์ ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ปฏิบัติตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

"สำนักงานการเจ้าหน้าที่และสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมาก เพราะการที่องค์กรจะมีบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ สำนักงานการเจ้าหน้าที่มีภารกิจเยอะ เพราะเรามีข้าราชการและลูกจ้างประจำกว่า 80,000 คน ทุกคนก็ต้องมีประวัติต่าง ๆ มีกระบวนการในการสอบเลื่อนขั้น และสวัสดิการต่าง ๆ ปัจจุบันข้อมูลฐานระเบียนยังเป็นแบบแอนะล็อก ยังมีการใช้แฟ้ม ใช้มือเขียนกว่า 80,000 รายการ


ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้การบริการนั้นดีขึ้น ต้องมีการคิดและประสานงานร่วมกับสำนักงาน ก.ก. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร) ในเรื่องของการปรับอัตราและตำแหน่งต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม เพราะการกำหนดอัตรานั้นมีมานานแล้ว ปัจจุบันโลกเปลี่ยนไป จะต้องหารือว่าอนาคตต้องการตำแหน่งไหน ซึ่งบางงานอาจนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเปลี่ยนวิธีการทำงานได้ และอาจมีบางงานที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยก็ได้"


อีกเรื่องที่สำคัญมากและต้องเน้นย้ำคือเรื่องการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการเลื่อนตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งหัวใจของความโปร่งใสของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการ จะต้องมีพื้นฐานมาจากคนที่มีความสามารถ มีคุณธรรม รวมถึงต้องมีระบบการสอบเลื่อนขั้นที่ยุติธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่มีเส้นสาย ถ้าองค์กรไม่มีความโปร่งใส องค์กรไปไม่รอดแน่นอน เพราะสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาด้วยการซื้อขายตำแหน่งก็ไม่สามารถยืนตัวตรง ๆ ตามกฎหมายหรือตามสิ่งที่ควรจะเป็นได้ ฉะนั้น ความโปร่งใสในองค์กร ต้องเริ่มจากความยุติธรรมในการแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่ง และจะต้องเอาความสามารถเป็นตัวตั้ง ซึ่งสำนักงานการเจ้าหน้าที่จะเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำเรื่องนี้ให้มั่นคงขึ้น

ส่วนสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญในด้านการให้ความรู้และการพัฒนาคน ซึ่งตรงกับคำว่า Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) โดยมีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบโจทย์ และสอดคล้องกับความต้องการของบุคคลในแต่ละหน้าที่ รวมทั้งการพัฒนาความรู้ในเรื่องของ Career Path (เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ) ของแต่ละบุคคลได้

โดยเราพยายามเน้นนโยบายว่า สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครต้องเน้นคอร์สที่เป็น On Demand คือทำคอร์สให้มีเนื้อหาอยู่บนออนไลน์ ผู้ให้ที่มีความต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงองค์ความรู้สามารถเข้ามาเรียนเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฝึกอบรม ซึ่งอนาคตเราจะพยายามทำให้มีความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ ได้ให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษาแนวคิดเรื่อง “องค์กรคุณธรรม” และพิจารณาหาแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวกับหน่วยงาน กทม. เพื่อให้องค์กรของเราเข้มแข็งขึ้นด้วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับประทานอาหารกลางวันกับเจ้าหน้าที่จากทั้ง 2 หน่วยงาน รวม 10 คน เพื่อพบปะพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบ รับฟังปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานเพื่อนำไปแก้ไข และให้กำลังใจในการทำงานแก่บุคลากร ซึ่งการรับประทานอาหารร่วมกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครนี้ เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าฯ ชัชชาติ ในกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร” เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับบุคลากรของหน่วยงานอย่างไม่เลือกปฏิบัติ


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page