top of page

ชุมพร เลือกท่าแซะ ต้นแบบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

โดยมีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มีนายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 โดยนายอำนาจ เถาเล็ก ผก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้าร่วมชี้แจงที่มา


ความสำคัญและแนวทางในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) และนายพิพัฒน์ เชฏฐพินิต วิศวกรชำนาญการ ชี้แจงข้อกำหนดมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้คณะทำงานฯ ทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนการสื่อสารการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของพื้นที่ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดหวัดชุมพรทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการสื่อสาร ในหลักการ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page