top of page

ช่วงสงกรานต์สุขใจปี 2565ผลปรากฏจำนวนอุบัติเหตุทางน้ำเป็นศูนย์

คมนาคม-ขนส่งกรมเจ้าท่า ประชุมร่วมสรุปผลการกำกับดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ช่วงสงกรานต์สุขใจปี 2565 นี้ ผลปรากฏว่าจำนวนอุบัติเหตุทางน้ำเป็นศูนย์

จากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมโดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ควบคุมความปลอดภัยทางน้ำ ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 กรมเจ้าท่าได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา กรมเจ้าท่าได้ทำการสรุปสถิติและจำนวนอุบัติเหตุทางน้ำในปี 2565 นี้ ผลปรากฏว่าจำนวนอุบัติเหตุทางน้ำเป็นศูนย์ ไม่มีรายงานด้านอุบัติเหตุทางน้ำ หรือยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากกิจกรรมทางน้ำ เป็นไปตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มเพื่อให้อุบัติเหตุจากการเดินทางไม่เกิดขึ้น

Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page