top of page

"ดร.กิตติ"ตั้งคำถามเดือด! ผ่านจดหมายเปิดผนึกถึงโฆษก กนง. “ดร.ปิติ ดิษยทัต” ผู้ช่วยผู้ว่าการธปท.ลองไปติดตาม


(ดร.กิตติ ลิ่มสกุล นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสคนสำคัญของประเทศ)


เรียนท่าน โฆษก กนง ธปท

คุณ ปิติ

ผม คิด ว่าการตัดสินใจของ MPC น่าจะ วิเคราะห์ได้ ดังนี้ ครับ


1. ตัวแบบ Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) ของท่าน ธปท ที่ โฆษก ปิติ อิง น่าจะ ให้ ภาพ ว่า อาจเกิด แรงกดดัน เงินเฟ้อ จาก ศก สรอ. จึงต้องการ คง ออกดอกเบี้ย ชี้นำไว้ ที่เดิม

(พอฟังได้ แต่ เราจำต้อง คงไว้นาน ขนาดนี้ เลย หรือ ครับ ท่าน ขึ้นไป กว่า 7-8 ครั้ง แล้ว และ ท่าน คาดเดา ศก สรอ ได้ แม่นยำแค่ใหน ครับ?)


2. น่าแปลกใจ ที่ คำอธิบายของ โฆษก คุณ ปิติ ไม่ สอดคล้อง กัน เอง ว่า AD ยัง ขยายตัวดี จึงคิด ว่า เงินเฟ้อ ติดลบ ต่อเนื่องเป็น เรื่อง ชั่วคราว ‘เดี่ยวดี เอง? ‘ ผมคิดว่า Output gap ระหว่าง actual และ ศักยภาพ น่าจะถ่างออก มากถึงมากกว่า ร้อย ละ 60 และ ส่ง ผล ด้าน ราคา ปรับตัวจากด้าน อุปทาน รวม AS ลดลงเกินกว่า ราคา ขยายตัวจากด้าน อุปสงค์ รวม ณ ดุลภาพชั่วคราว ที่ชัดเจนอยู่ แล้วครับ

ไม่แน่ ใจ คุณ ปิติ คุย กับ modeler ของธปท ? ละเอียด ใหม ครับ? และ ที่ ธปท อ้างการ ขยายตัว เข้าสู่ สมดุล Equilibrium ? อย่างช้าๆ น่าจะไม่ใช่นะ ครับ


ผมว่า ตรงข้าม ศก ไทย มันกำลัง เกิด Divergence จาก สมดุลระหว่างDynamic AS-AD ในระยะ สั้น กลาง และ ยาว (ถ้า ไม่ กระตุ้น ศก แต่ ไม่จำเป็นต้อง

DGW เพียงอย่างเดียว )ไม่ แน่ใจว่า ท่าน ช่วย คุย กับ ที่ นัก modeler ธปท อีกครั้ง เราน่าจะ เรียน มา คนละ ตำรา?


3. inflation-unemployment trade off ที่ดุลภาพ ชั่วคราว (Temporary equilibrium) จะเห็นชัดเจน ว่า หาก เงินเฟ้อ ต่ำ กว่า min core inflation ของ ธปท จะ ก่อ ให้ เกิด Chaos เพราะ มี uncertainty and risk ของการ ตกงาน แอปแฝง และ ตกงาน โดยไม่สมัครใจ (involuntary unemployment)

การ ออกจากธุรกิจ (เจ๊ง) ของ

SMEs การ ลดลงของ welfare ครัวเรือน เนื่องจาก ตกงาน ไม่ มี รายได้ เงินสด และ ไม่ สามารถบริโภคได้ แม้ ราคา สินค้า ลดลง ต่อ เนื่องก็ตาม

อันนี้ ทาง

ทฤษฎี คือ Degenerative Economy หรือ Crash !!!

Low growth with stagflation คือ ดอกเบี้ย สูง ( ดอกเบี้ย แท้จริง บวก เงินเฟ้อ สูง มาก ลอง

ถาม ตลาดดู) เอกชน หาเงินไม่ได้ เพราะ แพง จ่ายไม่ไหว และ ธพ ไม่ปล่อย ขณะ ที่ ค่าเช่า สูง (Rentier economy) แต่ เงินเฟ้อ ติดลบ ทรัพยากร ว่างงาน มาก under utilization …ทั้ง รถยนต์ บ้าน ที่จะ ถูก บังคับ คดี จะ มาก ขึ้น มาก

ผมคิด ว่า ทั้ง Keynesian and Monetarist or New Keynesian applying DSGE สามารถ

คาดการณ์ ได้ ว่า อันนี้ คือ A Death Foretelling ( ความตาย ที่ มี สัญญาณ ล่วงหน้า , Krugman) ปัญหา ที่ตรงข้าม กับ 1997 crash แต่ ผล เดียวกัน คือ เศรษฐกิจไทย มี วิกฤต ที่ มองเกห็น ล่วงหน้า ด้วย ปัญญา!

1. ครั้งนี้ มี ธปท มี ทุน สำรอง

มากเกิน เทียบกับ 1997

2. ธปท ยังไม่ มี Financial Supervisory Agency เช่น 1997 ( กำแพง กั้น ระหว่าง ฝ่าย กำกับ สถาบันการเงิน ธพ และ นโยบาย การเงิน โดย กนง)

จึงเกิด การ ทับซ้อน ของ นโยบาย การเงิน และการ กำกับ ระบบสถาบันการเงิน (ล้าหลัง กว่า เพื่อน เช่น เกาหลี จีน … ที่ปรับตัว หลัง 1997) เหมือน ธปท กำกับ ธพ ไม่ได้ เลย ว่า ควร มี ประสิทธิภาพ และ ทำธุกิจ การธนาร ที่ แข่งขัน คืออะไร

ในปี 2024 จน รมว พาณิชย์ ?

ออก มา ว่า จะ มี economic crash ? ถ้า …

3. ผม อยาก เห็น ตัวแบบ DSGE ของ ธปท ว่า ทำไม optimal interest rate w.r.t output gap, inflation gap between target and actual , trade off inflation unemployment, exchange rate

etc ., เป็น เท่าไหร่ครับ

น่า optimal ที่ 1.5-2.0 % pa หรือไม่ ครับ ท่าน ตาม model solutions ผม ในฐานะ ประชาชน ขอ ดู ตัว DSGE ของท่าน ว่า ทำไม ได้ 2.5 % pa เกือบถาวร

4. ขอ รายละเอียด ตัว แบบ สมการ ตัว พารามิเตอร์ และ model solutions เท่า ที่ อธิบาย เปิดเผยได้ ครับ

สำคัญ คือผล การ พยากรณ์ ทางเลือก ภายใต้ เหตุการณ์ ต่างๆ เป็น ทางเลือก ให้ ประชาชนสาธารณะ อย่างโปร่งใส ว่า ธปท ใช้ ข้อ มูล ชุด ใหน และ มี objective Fn อะไร บ้าง

การ แถลง ที่ คุณ ปิติ เสนอ ค่อนข้างขาด หลักวิชา หนุนหลัง ที่ consistent with any sets of assumptions and model solutions

สาธารณะ คง ยัง ฝัน ไม่ เสด็จน้ำ ครับ เรื่อง ทำไม ดอกเบี้ยชี้นำ สูง ไม ธพ ไม่ ปล่อยกู้ และ คิด ดอกเบี้ย สูง หรือ มี monopolistic power ? คำตอบ นี้ ฝ่ายกำกับ น่าตอบ นะ ครับ

ปล หลัง

1997 รายงาน ศปร และ ธปท มี รายงาน ทางวิชาการ เรื่องการ ประมาณการ สิ่ง ที่ผม กล่าวข้างต้น ที่เป็น technical paper ที่ ดี มาก สมเป็น ธปท สถาบันของชาติ ออก มา อธิบาย การ ใช้ ตัว แบบ และ justifying การ ใช้ inflation targeting แต่ ทุกวันนี้ ไม่ค่อย มี รายงาน วิชาการ ที่มี มาตรฐาน นานาชาติ เช่น นี้ (หรือ ผม หาไม่พบเอง ? ขออภัย)

ขอ ให้ ช่วย ชี้ แจงให้ กระจ่างกว่า ที่โฆษก แถลงด้วย ครับ

จัก เป็นพระคุณยิ่ง

ดร กิตติ ลิ่มสกุล

8 กพ 2567

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page