top of page

"ดร.กิตติ"เสนอผู้ว่าแบงก์ชาติ"ปรับกรอบเงินเฟ้อcore inflationให้อุปสงค์รวม-อุปทานรวมสมดุล ณ ระดับราคา-ระดับการผลิต-การใช้จ่าย-การจ้างงาน-ดอกเบี้ย-ค่าจ้าง-อัตรากำไรที่สามารถดึงศก.ออกจากจุดต่ำสุด

Saturday Analysis

By Dr.Kitti LimsaKul
เรียน ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


ผมมีข้อเสนอ 1 ข้อถึงท่าน แต่มีความสำคัญมาก นั้นคือ ขอให้ท่านปรับกรอบเงินเฟ้อ พื้นฐานcore inflation ขึ้นอีกให้อุปสงค์รวม (Aggregate demand) และ อุปทานรวม (Aggregate supply) สมดุล ณ ระดับ ราคา ระดับการผลิต การใช้จ่าย และการจ้างงาน ดอกเบี้ย ค่าจ้างอัตรากำไร …. ที่สามารถดึงเศรษฐกิจไทยออกจากจุดต่ำสุดของวัฐจักรธุรกิจ( Business Cycle trough)

ผมเห็นว่า ตัวแบบของธปทน่าจะมีข้อสมมุติฐานที่คลาดเคลื่อนหรือไม่?


เรื่องการปรับโครงสร้างภาคเศรษฐกิจจริง เป็นเรื่องระยะ กลาง ยาว ด้าน เศรษฐกิจจริง ของ

สภาพัฒน์ และก.คลัง ตลอดจนคณะรัฐมนตรี ท่านเข้าใจ หรือเสนอเกินอำนาจท่านหรือไม่? แม้ธปท.มีอิสระในนโยบายการเงิน แต่ไม่ใช่พูดเกินเรื่องนโยบายการปรับโครงสร้างระยะยาว ภาค Real sectors !


ผมเห็นว่า สำหรับธปทที่ควรทำ คือ ภาระตัวท่านเอง เรื่องการปรับความสามารถในการแข่งขันของ ระบบสถาบันการเงิน ลดอัตรากำไรส่วนเกิน (NIM net interest margin / asset )ลงอย่างไร ? จะปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือน ที่ธปท.ปล่อยให้ดอกเบี้ยฝากต่ำ ดอกเบี้ยกู้สูงยาวนาน จนปัญหาหนี้ ยากเกินแก้ ? และท่านจะทำให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเคริต อำนวยสินเชื่อได้อย่างปกติอย่างไร ?


นี่คือ การปรับโครงสร้างในส่วน ธปท ครับ และไม่ควรยุ่งเรื่องการปรับโครงสร้าง

ในภาคเศรษฐกิจจริง!


โดยหากท่านประสงค์มีส่วนในด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว ผมมีข้อเสนอว่า ท่านผู้ว่า ควรหารือกับทางกระทรวงการคลัง จะเหมาะสมกว่าหรือไม่? เพื่อร่วมกันดึงเศรษฐกิจไทยออกจากจุดต่ำสุดของวัฐจักรธุรกิจ( Business Cycle trough) และสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแรง และมีเสถียรภาพต่อไป"


ดร กิตติ ลิ่มสกุล

5 กค 2567

นักวิชาการ

อดีตอาจารย์

มหาวิทยาไซทะมะ ญี่ปุ่น

Comentários


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page