top of page

ตรวจความคุ้มค่า!!!การหว่านงบพีอาร์ผลงานรัฐบาลช่วงมกรา-มีนา2566


วันนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดำเนินงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

วันที่ 11 กรกฎาคม2566 คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) เสนอรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโฆษกกระทรวง โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) และรายงานผลการดำเนินงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ ครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ประเด็นการประชาสัมพันธ์ในเดือนมกราคม-มีนาคม 2566

1.1 ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ของ กปส. โดยสื่อออนไลน์มีการเผยแพร่ทั้งหมด 195,465 ครั้ง จำนวนการเข้าถึง 42,295,156 ครั้ง จำนวนการกดไลค์ 14,051,605 ครั้ง การแชร์ 2,996,165 ครั้ง และการแสดงความคิดเห็น 735,297 ครั้ง เป็นความคิดเห็นเชิงบวก ร้อยละ 93.34 โดยขอบคุณทุกส่วนราชการที่ไม่นิ่งนอนใจกับปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ส่วนความคิดเห็นเชิงลบ ร้อยละ 6.66 ประชาชนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้น จึงอยากให้มีการแก้ปัญหาที่สาเหตุของการเกิดฝุ่น ทั้งการเผาในพื้นที่เกษตร การปล่อยไอเสียของรถควันดำ และการปล่อยมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม

1.2 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทย มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ของ กปส. โดยเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งหมด 32,712 ครั้ง จำนวนการเข้าถึง 10,724,845 ครั้ง จำนวนการกดไลค์ 1,005,094 ครั้ง การแชร์ 138,974 ครั้ง และการแสดงความคิดเห็น 15,720 ครั้ง เป็นความคิดเห็นเชิงบวก ร้อยละ 98.25 ชื่นชมการเตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวของไทย และการขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ซึ่งเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่วนความคิดเห็นเชิงลบ ร้อยละ 1.75 ประชาชนมีความหวาดระแวงว่า การเปิดประเทศให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มียอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สูง อาจทำให้การติดเชื้อภายในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นด้วย

2. ประเด็นการประชาสัมพันธ์ในเดือนเมษายน 2566 ได้แก่ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

3. ประเด็นสำคัญที่ทันสถานการณ์ โดย กปส. ได้รวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานของส่วนราชการประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556 มีประเด็นที่ต้องชี้แจงต่อประชาชน จำนวน 18 ประเด็นแบ่งเป็นประเด็นที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินคะแนน จำนวน 16 ประเด็น เช่น ประเด็นข้อกังวลผักไทยราคาตก หลังสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดประเทศ (กระทรวงพาณิชย์) ประเด็นปัญหามิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน (สำนักนายกรัฐมนตรี) และประเด็นข้อกังวลการเปิดธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งของกลุ่มทุนจีน “โครงการซามาเนีย พลาซ่า” (กระทรวงพาณิชย์) ส่วนประเด็นที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินมี 2 ประเด็น เนื่องจากไม่ตอบรับการชี้แจง ได้แก่ ประเด็นปัญหาราคาผักเมืองหนาวตกต่ำ ผลกระทบจากการนำเข้าผักจากประเทศจีน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และประเด็นปัญหาการลักลอบนำเข้าหมูจากต่างประเทศ ทำให้สถานการณ์ราคาหมูหน้าฟาร์มตกต่ำ (กระทรวงการคลัง) โดยหลักเกณฑ์การประเมินคะแนน เป็นไปตามที่คณะทำงานการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ได้ชี้แจงต่อหน่วยงานราชการในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน (ID IA IR Chat) ประจำปี 2565 “สื่อสารงานรัฐ ชัดด้วย ID IA IR” เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 โดยแบ่งเป็น (1) ทันต่อสถานการณ์ 30 คะแนน (2) คุณภาพเนื้อหา 40 คะแนน (3) วิธีการชี้แจง 10 คะแนน และ (4) ช่องทางการเผยแพร่ 20 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page