top of page

ตั้งแล้ว50เจ้าอาวาสใหม่ ชาวบ้านวิพากษ์แหลกย้ายแบบ"ข้ามห้วย-ข้ามหัว-ผิดฝาผิดตัว"ถึง 10 วัดมีรายงานว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 4/2565 รับทราบ เรื่องพระราชดำริโปรดแต่งตั้ง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ตามที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระลิขิตว่าด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ถึงราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท


บัดนี้ ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหนังสือที่ พว.0202.2/2168 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2565 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระกรุณาโปรดแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 50 รูป (ดังมีรายชื่อ)


อย่างไรก็ตาม ภายหลังเผยแพร่มติดังกล่าว ได้เกิดคำถามจากชาวพุทธตามมามากมายเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ซึ่งมีลักษณะของการย้าย "ข้ามห้วย –ข้ามหัว-ผิดฝาผิดตัว" ทั้งแบบข้ามวัด ข้ามจังหวัด และข้ามลำดับอาวุโส ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต...ลองไปติดตาม!!!


1.พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ถูกโยกข้ามห้วยมาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ทั้งที่พระศิษย์เก่าของวัดสระเกศ มีสมณศักดิ์ที่พระราชาคณะทั้งชั้นธรรม(พระธรรมพุทธิวงศ์)และพระราชาคณะชั้นเทพ(พระเทพรัตนมุนี) ทว่าก็ไม่ได้รับการพิจาณาแต่งตั้ง แม้จะรักษาการอยู่ก็ตาม สร้างความเสียใจต่อศิษยานุศิษย์สมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ)อย่างกว้างขวางที่ตำแหน่งในวัดแต่กลับต้องนำพระนอกวัดมาปกครอง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต


2.พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) เจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ทั้งที่รักษาการเจ้าอาวาส พระราชรัตนมุนี หรือเจ้าคุณบุญเทียม ซึ่งสมณศักดิ์เท่ากัน และเป็นศิษย์วัดพิชยญาติการามโดยตรง แต่ก็ไม่ไดรับการพิจารณาแต่งตั้ง หากแต่โยกพระสังฆาธิการจากวัดอื่นมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสแทน


3.พระราชสุมนต์มุนี (บุญร่วม อตฺถกาโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส ให้ดำรงตำเหน่ง เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม วัดใหญ่ที่มีพระราชาคณะชั้นสมเด็จปกครองมาแ้วหลายรูป


4.พระราชวิมลเมธี (บุญโรจน์ จนฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จ.สุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย


5.พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จ.ศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม จ.ศรีสะเกษ


6.พระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์ ธมฺมจาโร) เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา จ.กาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกลาง จ.กาฬสินธุ์


7.พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี

8.พระครูสิริวุฒิกิจ (พิษณุ วุฑฺฒิโก) เจ้าอาวาสวัดสามโก้ จ.อ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไชโย จ.อ่างทอง

9.พระครูประโชติบุญญารักษ์ (ไพโรจน์ รตนโชโต) เจ้าอาวาสวัดหนองบัว จ.ตราด ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต จ.ตราด


ขณะที่อีกตำแหน่งเป็นการแต่งตั้งข้ามจังหวัด พระครูพิพิธเจติยาภิบาล (บัวทอง ถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส จ.นนทบุรีหรือวัดปากอ่าว


อีกประเด็นที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก คือ การแต่งตั้งในหลายวัดละเลยในการใช้หลักอาวุโส หรือชั้นของสมณะศักดิ์เป็นเกณฑ์พิจารณา อาทิ วัดสร้อยทอง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร พระศรีปริยัติสุธี ซึ่งเป็นครูใหญ่สำนักเรียนวัดสร้อยทอง และเป็นลูกศิษย์ของ พระราชปัญญาสุธี รักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง เหมือนการตั้งลูกศิษย์มาปกครองอาจารย์Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page