top of page

ตามคาดหมาย "ชัชชาติ"ลอยลำ "นิด้าโพล"เผยผลเลือกมาอันดับ1 ร้อยละ50.72


การเมือง


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “22 พ.ค. 2565 คนกรุงเทพฯ เลือกใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,500 หน่วยตัวอย่าง

เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0


จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 50.72 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 10.36 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 10.28 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 5 ร้อยละ 6.80 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)


อันดับ 6 ร้อยละ 4.08 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) อันดับ 7 ร้อยละ 3.48 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.76 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) และร้อยละ 0.68 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) นายธเนตร วงษา (อิสระ) นายวรัญชัย โชคชนะ (อิสระ) และนายโฆสิต สุวินิจจิต (อิสระ)

ท้ายที่สุดเมื่อพิจารณาบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า

  1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 30 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 10.84 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 8.74 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และนายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) ในสัดส่วน ที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 8.39 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

  2. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 07 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.63 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 10.23 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) และอันดับ 4 ร้อยละ 9.77 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ)

  3. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 69 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.65 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 8.81 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) และอันดับ 4 ร้อยละ 7.95 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล)

  4. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 31 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 14.19 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) อันดับ 3 ร้อยละ 10.47 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 8.62 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์)

  5. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 25 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 11.63 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 10.61 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอันดับ 4 ร้อยละ 5.72 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)

  6. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 86 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) อันดับ 2 ร้อยละ 12.00 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) และดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 3 ร้อยละ 9.71 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 4 ร้อยละ 4.86 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ)

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร ตัวอย่าง ร้อยละ 45.44 เป็นเพศชาย และร้อยละ 54.56 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.68 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 16.72 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 19.36 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.28 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 24.96 อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง ร้อยละ 92.68 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 5.20 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.40 นับถือศาสนาคริสต์ และอื่น ๆ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุศาสนา

ตัวอย่าง ร้อยละ 41.20 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.04 สมรสแล้ว ร้อยละ 3.60 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย่าง ร้อยละ 12.32 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 24.84 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.60 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 44.88 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.08 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 0.28 ไม่ระบุการศึกษา


ตัวอย่าง ร้อยละ 7.52 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 27.68 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 24.80ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.24 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 6.88 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 25.68 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน ร้อยละ 6.76 เป็นนักเรียน/นักศึกษา และร้อยละ 0.44 ไม่ระบุอาชีพ

ตัวอย่าง ร้อยละ 27.08 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 5.28 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 22.32 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 14.84 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 9.44 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 10.52รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และไม่ระบุรายได้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page