top of page

ตามล่าหาคนดี"ครูหยุย-วัลลภ"ลุยป่าลุยเขา เพื่อมอบรางวัลคนทำดี เป็นต้นแบบสังคม

ศูนย์รวมข่าวดี

บางครั้งการมอบรางวัล ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องหรูในโรงแรมขนาดใหญ่เสมอไป..การลุยป่า ลุยเขา เพื่อมอบรางวัลแก่บุคคลต้นแบบ คือ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าชื่นชม!!!


ดังนายวัลลภ ครูหยุย ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ต่่างๆ เพื่อมอบแก่บุคคลซึ่งทำความดี และเป็นต้นแบบที่แตกต่างกัน เพื่อส่งเสริมพลังทางสังคมในพื้นที่และทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม และมอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี”


ณ บ้านเนินน้ำเย็น ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ มอบแก่”นายธีรพันธุ์ บุญบาง” หรือ(พระธีระพันธุ์ ฐิตธมฺโม) อดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนที่ยึดวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ 47 ไร่ของตนเองเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และพืชผักปลอดสารพิษ ภายใต้ชื่อ "โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่แก้จน สวรรค์บ้านนา" ส่งผลให้ชาวบ้านปฏิบัติตาม และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทำให้หมู่บ้านเนินน้ำเย็นแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในพื้นที่ 1 ไร่แก้จน มีปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู /แบ่งพื้นที่หนึ่งไร่แก้จน เป็นสระน้ำ คอกหมู แปลงผัก ที่พักอาศัย ทำให้ในสระมีปลา ในคอกมีสุกร
ณ ชุมชนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ครูหยุย นำคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมพลังทางสังคม กรณี “ผู้ใหญ่แดง มดแดง” หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ผู้สืบสานแนวพระราชดำริโครงการปิดทองหลังพระ นำมาพัฒนาผู้คนในพื้นที่ จากเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวและไร่ข้าวโพด มาสู่การ”ปลูกป่า สร้างรายได้” ทำให้ชุมชนได้ผืนป่ากลับมาภายในเวลาไม่ถึงสิบปี

จนปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 21,600 ไร่ ปัจจุบันชาวบ้านต่างมีรายได้ที่มั่นคงจากการปลูกพืชไร่นาแบบผสมผสาน ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น ไม่ป่า ปลูกนาข้าวแบบขั้นบันได อีกทั้งยังทำฝายชะลอน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มอบโล่ “วุฒิสภา ศรัทธาความดี” เพื่อเป็นการเชิดชู สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคคลดังกล่าว


ลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปที่จังหวัดสมุทรปราการ

ครูหยุย นำคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา มอบโล่”วุฒิสภา ศรัทธาความดี”แก่นายตี๋ แซ่ลิ้ม

ผู้พิการจิตอาสา ที่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครโบกรถมานานกว่า 30 ปี นี่คืออีกหนึ่งน้ำใจเพื่อสังคมที่ควรแก่การยกย่องให้กำลังใจ มอบโล่”วุฒิสภา ศรัทธาความดี”แก่นายตี๋ แซ่ลิ้มผู้พิการจิตอาสา ที่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครโบกรถมานานกว่า 30 ปี

นี่คืออีกหนึ่งน้ำใจเพื่อสังคมที่ควรแก่การยกย่องให้กำลังใจ!!!


เป็นกิจกรรมดี ๆ ที่มอบให้แก่บุคคลเดินตามรอยพ่อ ทำดีโดยไม่ไปสนใจอะไร คนไม่เห็น แต่เทวดาเห็น

ที่สำคัญกว่านั้น ทำดีแบบนี้ไม่ต้องเปลืองน้ำหมึกกรอกกระดาษเอสี่ ทีละหลายๆ แผ่น เพื่อพรรณาความดีตนเอง ให้กรรมการตัดสินพิจารณาเคลิบเคล้ม

ปิดทองหลังพระ คือการทำดีแบบยั่งยืน!!!


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page