S__5062658.jpg

ตามไปดู...การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจวบคีรีขันธ์

อัปเดตเมื่อ 25 ม.ค.


วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เถาเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนายพงศ์นคร ยางงาม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผู้แทนกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เข้าร่วมประชุมชี้แจง ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมช่องกระจก ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม และนางจันทร์จิรา บางเสน อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ร่วมชี้แจง และเสนอร่างเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ร่วมดำเนินงานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และร่างคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยที่ประชุมมีผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและให้ข้อคิดเห็น


ทั้งนี้การประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ นำเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงนามแต่งตั้งฯ พร้อมทั้งร่างเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ นำเสนอในวาระการประชุมของคณะกรรมการฯ ในคราวถัดไป


แผนงานต่อไป กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จะได้ลงพื้นที่จัดการบรรยายถึงแนวทาง และข้อกำหนดมาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยะที่ 3

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand