top of page

ติดตามปลัดกอบ..ตอบโจทย์"สวัสดีแฟนเพจ Facebook กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ พบกับผม กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เช่นเคยนะครับกับรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ซึ่งจะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 08.00 น. สำหรับวันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2565) ผมจะมาเล่าถึงกิจกรรม “สมอ. สัญจร” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จับมือกับ 16 ตลาดดังในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU การขายสินค้ามาตรฐาน มอก. พร้อมให้ความรู้เรื่องสินค้ามาตรฐานครบวงจร ทั้ง มอก. มผช. มอก.เอส และมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) แก่ผู้ประกอบการและสื่อมวลชนท้องถิ่น ผลักดันให้นำการมาตรฐานไปใช้ในทุกภาคส่วน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชนสมัครคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 ส่วนรายละเอียดของเนื้อหารายการจะเป็นอย่างไรนั้น เชิญทุกท่านติดตามได้เลยครับ


สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย ให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” นั้น เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้กิจกรรม “สมอ. สัญจร” จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดขึ้น ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคบรรลุผลตามเป้าหมาย โดยมีผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามรวม 16 ราย ได้แก่ (1) ตลาดวโรรส (2) ตลาดต้นลำไย (3) ตลาดบ้านท่อ (4) ตลาดเมืองใหม่ (5) ตลาดเมืองสมุทร (6) ตลาดมิ่งเมือง (7) ตลาดบริบูรณ์ ( ตลาดทองคำ (9) ตลาดสันป่าข่อย (10) ตลาดหนองหอย (11) ตลาดประตูเชียงใหม่ (12) ตลาดต้นพยอม (13) ตลาดช้างเผือก (14) ตลาดศิริวัฒนา (15) ตลาดประตูก้อม และ (16) ตลาดมีโชคพลาซ่า เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยภายในตลาดของตนเอง ให้จำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อประโยชน์ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปทั้งนี้ กิจกรรม “สมอ.สัญจร” จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ยังเป็นการบูรณาการกิจกรรมหลาย ๆ ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจการดำเนินงานด้านการมาตรฐานของ สมอ. ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ ทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ SMEs และผู้ผลิตชุมชน รวมถึงสื่อมวลชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ดังนี้

1. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยให้จำหน่ายสินค้ามาตรฐาน มอก. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค” 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่มาตรฐานดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ต่อไป ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้าน BCG (Bio Economy, Circular Economy และ Green Economy) 3. การสัมมนาเรื่อง “รางวัลอุตสาหกรรม รางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย” โดยในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ สมอ. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 สมอ. จึงจัดการสัมมนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2565 ทั้ง 15 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 9 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) การเพิ่มผลผลิต (2) การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (3) การบริหารความปลอดภัย (4) การบริหารงานคุณภาพ (5) การจัดการพลังงาน (6) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (7) อุตสาหกรรมศักยภาพ ( ความรับผิดชอบต่อสังคม และ (9) เศรษฐกิจหมุนเวียน รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ (1) การบริหารจัดการ (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (3) การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม (4) บริหารธุรกิจสู่สากล และ (5) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6833 ต่อ 2310 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1-11 หรือเว็บไซต์ https://industryaward.industry.go.th/

4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านการมาตรฐานแก่สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้บริโภค” เพื่อให้ความรู้ด้านการมาตรฐานแก่สื่อมวลชนท้องถิ่น ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านทางรายการวิทยุ แก่ประชาชนผู้บริโภคในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง 5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวทาง BCG Model สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 6. การตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย โดย สมอ. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา 7. การตรวจสอบความพร้อม หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 3 ราย ได้แก่ ชุมชนบ้านศาลาบัวบก จังหวัดลำปาง ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน และบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอก.เอส 199-2565 หรือหมู่บ้าน CIV

เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับกิจกรรม “สมอ. สัญจร” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาด้านการมาตรฐาน ลงสู่พื้นที่ในส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังได้มอบใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออนใต้ ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินระบบคุณภาพการบริการตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส การบริการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว มอก.เอส เลขที่ 199-2565 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และเป็นหมู่บ้าน CIV รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองด้วยครับ สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณแฟนเพจทุกท่านที่ติดตาม แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ “ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์” ครับ"


ที่มา เพจกระทรวงอุตสาหกรรม กับการสรุปภารกิจรอบสัปดาห์ของปลัดกระทรวง"นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์"

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page