top of page

ติวเข้ม10 สถาบันเครือข่าย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมย้ำบูรณาการร่วมเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

การค้า-อุตสาหกรรม

ปลัดอุตฯ นำคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยม อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และ 10 สถาบันเครือข่าย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเน้นย้ำบูรณาการร่วมกันเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน


ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสงค์ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และ 10 สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันเครือข่ายให้การต้อนรับ ณ ชั้น 12 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อาคารยาคูลท์ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงฯ ได้ให้นโยบายการดำเนินงานของสถาบันต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันยานยนต์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้รับบริการผ่าน i-Single Form เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ฐานลูกค้า ดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรม ด้านการเงิน และต่อยอดการใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันสำหรับการให้บริการงานของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยงานกลาง Center of Intelligent เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายของสถาบันเครือข่ายทั้ง 10 สถาบัน เพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริการอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ทำให้ผู้รับบริการสามารถสร้างการรับรู้ และเกิดการจดจำต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ขอให้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ และ 10 สถาบันเครือข่ายมีการวางแผนการดำเนินงาน ตามนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้ “MIND” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวิถีใหม่ของหน่วยงาน มุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจ มิติที่ 2 การดูแลสังคม โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน สังคม และสถานประกอบการ เพื่อให้โรงงานในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตร มิติที่ 3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยกลไกการกำกับดูแลที่ทรงประสิทธิภาพ และการส่งเสริมยกระดับสถานประกอบการหรือโรงงานด้วยแนวคิด BCG และมิติที่ 4 การกระจายรายได้ให้กับประชาชนและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

Commentaires


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page