top of page

ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand ประกาศโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567  ดังนี้

1. ย้าย นางรุ่ง มัลลิกะมาส รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน เพื่อทดแทน นายรณดล นุ่มนนท์ ซึ่งจะเกษียณอายุ

2. ย้าย นางอลิศรา มหาสันทนะ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร

3. แต่งตั้ง นายปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน เป็น รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน

Kommentare


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page