top of page

ธอส.จับมือกรมกิจการเด็กและเยาวชนหนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน


วันนี้ (30 กันยายน 2565) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมในพิธีเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเสริมสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพ ควบคู่กับการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ให้เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมในอนาคตต่อไป นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำของธนาคาร เพื่อความสุขและความมั่นคงในชีวิตตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” อีกหนึ่งนโยบายที่ธนาคารได้ดำเนินการควบคู่กันมาโดยตลอด คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยที่ผ่านมา ธอส. ได้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง ธอส. กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2565-2567) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ และระดับอาชีวศึกษา ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา พร้อมกับเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ทักษะในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง ควบคู่กับการปลูกฝังแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างทัศนคติและพฤติกรรมโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน ให้เป็นต้นกล้าคุณธรรมของสังคมในอนาคต โดยในวันนี้ (30 กันยายน 2565) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดให้มี “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส” ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี (2565-2567) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดลำพูน และจังหวัดนราธิวาส ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมในพิธี และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้ร่วมลงนาม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 69 ปี ธอส. ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพมาแล้วมากกว่า 4 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page