top of page

ธอส.ผนึกกำลังก.ดิจิทัลฯและสมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดงานสัมมนาPDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงิน

อสังหาริมทรัพย์

ธอส. ร่วมกับ ก.ดิจิทัลฯ และคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานสัมมนา “PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงิน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานสัมมนา “PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงิน” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้ โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “PDPA กับเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการเงิน” ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงานและบรรยายให้ความรู้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) มีผลบังคับใช้ทั้งฉบับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ธอส. และสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการทางการเงินตามกรอบของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งด้านการเก็บรวบรวม ใช้ ควบคุม หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้บูรณาการความร่วมมือ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถาบันการเงินของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลอย่างระมัดระวังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าประชาชนในการใช้บริการต่าง ๆ ของธนาคาร และไม่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการจัดงานสัมมนา PDPA เศรษฐกิจดิจิทัลและสถาบันการเงิน ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้การดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “PDPA กับเศรษฐกิจดิจิทัลและภาคการเงิน” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการผลักดันกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมุ่งให้เกิดการคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูล และยกระดับมาตรฐานการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยที่ก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่แข่งขันด้วยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการข้อมูล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “PDPA การปฏิบัติ กรณีศึกษา และสถาบันการเงินของรัฐ” โดยมี ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนายปริญญา หอมเอนก กรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธอส. สำนักงานใหญ่ ซึ่งดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรค COVID-19 และตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting พร้อมกับมีการถ่ายทอดสดให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ธอส. รับชมผ่าน Facebook ภายในธนาคาร และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 7 แห่ง รับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page