top of page

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(8 พฤศจิกายน 2566 )สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดงานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย รองนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบโล่รางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “งานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาพ.ศ. 2566 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐลงไปสู่ระดับชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานนวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศเพื่อคัดเลือกและมอบรางวัล ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปี”

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ชี้วัด และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการสาธารณะที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีนวัตกรรมท้องถิ่นที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยการคัดเลือกรอบแรก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมการคัดเลือก จำนวน 440 แห่ง และผ่านการประเมินเข้ารอบสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 288 รางวัล แบ่งรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย ในประเภทรางวัลต่างๆ รวมทั้งสิ้น 64 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทดีเลิศ จำนวน 4 รางวัล แบ่งประเภทรางวัลออกป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริการส่วนตำบล

1.1 รางวัลที่ 1 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด ได้รับเงินรางวัล 3,500,000 บาท

1.2 รางวัลที่ 2 เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 2,500,000 บาท

1.3 รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ได้รับเงินรางวัล 1,700,000 บาท

1.4 รางวัลชมเชย เทศบาลนครเชียงราย อ. เมือง จ. เชียงราย ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท


2. ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ) จำนวน 6 รางวัล

2.1 รางวัลที่ 1 เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ได้รับเงินรางวัล 3,200,000 บาท

2.2 รางวัลที่ 2 เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 2,200,000 บาท

2.3 รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 1,500,000 บาท

2.4 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อ. เมือง จ. สตูล ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท

2.5 รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ. เมือง จ. ศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท

2.6 รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองตาคลี อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท


3. ประเภทโดดเด่น เทศบาลตำบล จำนวน 6 รางวัล

3.1 รางวัลที่ 1 เทศบาลตำบลอาจสามารถ อ. อาจสามารถ จ. ร้อยเอ็ด ได้รับเงินรางวัล 3,200,000 บาท

3.2 รางวัลที่ 2 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ. ศรีบุญเรือง จ. หนองบัวลำภู ได้รับเงินรางวัล 2,200,000 บาท

3.3 รางวัลที่ 3 เทศบาลตำบลทับมา อ.เมือง จ. ระยอง ได้รับเงินรางวัล 1,500,000 บาท

3.4 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ. เลย ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท

3.5 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลแม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท

3.6 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท


4. ประเภทโดดเด่น องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 รางวัล

4.1 รางวัลที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลก่าขาม อ.น้ำเย็น จ. อุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 3,200,000 บาท

4.2 รางวัลที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ได้รับเงินรางวัล 2,200,000 บาท

4.3 รางวัลที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าทุ่ง อ.พาน จ. เชียงราย ได้รับเงินรางวัล 1,500,000 บาท

4.4 รางวัลชมเชย องต์กรบริหารส่วนตำบลเตาปูน อ.สอง จ. แพร่ ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท

4.5 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ. พาน จ. เชียงราย ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท

4.6 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อ. เชียงใน จ. อุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 900,000 บาท


5. ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 รางวัล

5.1 รางวัลที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ. พะเยา ได้รับเงินรางวัล 2,300,000 บาท

5.2 รางวัลที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อ. เมือง จ.ราชบุรี ได้รับเงินรางวัล 1,800,000 บาท

5.3 รางวัลที่ 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อ. เมือง จ. พังงา ได้รับเงินรางวัล 1,300,000 บาท

5.4 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท


6. ประเภททั่วไป เทศบาลขนาดใหญ่ (เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) จำนวน 6 รางวัล

6.1 รางวัลที่ 1 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 2,300,000 บาท

6.2 รางวัลที่ 2 เทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 1,800,000 บาท

6.3 รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืองสะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา ได้รับเงินรางวัล 1,300,000 บาท

6.4 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบบลเมืองสะเตงนอก อ.เมือง จ. เลย ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

6.5 รางวัลชมเชย เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง จ. นนทบุรี ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

6.6 รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท


7. ประเภททั่วไป เทศบาลตำบล จำนวน 15 รางวัล

7.1 รางวัลที่ 1 เทศบาลจำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 2,300,000 บาท

7.2 รางวัลที่ 2 เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ. ลำพูบ ได้รับเงินรางวัล 1,800,000 บาท

7.3 รางวัลที่ 3 เทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ. ลำพูน ได้รับเงินรางวัล 1,300,000 บาท

7.4 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ. เลย ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.5 รางวัลชมเชย เทศบาลเมืองไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.6 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.7 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลท่าศาลา อ. เมือง จ. ลพบุรี ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.8 รางวัลชมเชย เทศบาลหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ. แพร่ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.9 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลดอนทราบ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.10 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.11 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลลี้ อ. ลี้ จ. ลำพูน ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.12 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลโตนดด้วน อ.ควรขนุน จ.พัทลุง ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.13 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.14 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ. เมือง จ. ลำพูน ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

7.15 รางวัลชมเชย เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8. ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 15 รางวัล

8.1 รางวัลที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อ. ลี้ จ. ลำพูน ได้รับเงินรางวัล 2,300,000 บาท

8.2 รางวัลที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ. แม่วาง จ. เชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 1,800,000 บาท

8.3 รางวัลที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อ.เมือง จ. กำแพงเพชร ได้รับเงินรางวัล 1,300,000 บาท

8.4 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลอบทม อ. สามโก้ จ. อ่างทอง ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.5 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อ.เมือง จ. ยะลา ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.6 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม อ.คลองสาน จ.กำแพงเพชร ได้รับเงินนรางวัล 800,000 บาท

8.7 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.8 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.9 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา อ.เหนือตลอง จ.กระบี่ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.10 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.11 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อ. ควนโดน จ. สตูล ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.12 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อ.ภัณทรลักษณ์ จ. ศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.13 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ. พัทลุง ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

8.14 รางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อ.เมือง จ. กระบี่ ได้รับเงินรางวัล 800,000 บาท

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page