top of page

"น้ำ"นั่งหัวโต๊ะเร่งรัด 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน


นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในโครงการกิจกรรมสำคัญของรัฐบาล ที่จัดทำเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ รวมทั้งเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโครงการสำคัญ ๑๐ โครงการของรัฐบาล ที่น้อมนำแนวพระราชดำริ 


พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข ดังนี้


1. โครงการยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Park 72 แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ


2. โครงการ ๗๒ ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ


3. โครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ


4. โครงการ “๑๐ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข” เฉลิมพระเกียรติฯ 


5. โครงการพัฒนา ๗๒ สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ 


6. โครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ ๗๒ แห่ง เฉลิมพระเกียรติฯ


7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติฯ


8. โครงการบริจาคโลหิต ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ CC  เฉลิมพระเกียรติฯ


9. โครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ ๗๒,๐๐๐ ชุด เฉลิมพระเกียรติฯ 


10. โครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติฯ   ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี  ให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมและทุกโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยตลอดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2567  กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าทั้ง ๑๐ โครงการ ซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนมาก เมื่อแล้วเสร็จ จะเป็นโครงการที่สร้างความสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน อันเป็นสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนสืบไป พร้อมนี้ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ได้ที่ Website : http://www.phralan.in.th/Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page