top of page

บทถนัด"เดอะเก่ง"เปิดเวทีอวดความสำเร็จการพัฒนาที่ยั่งยืน คำถามคือแล้วทำไมGDPไม่ขยายตัว? ดั่งอาเซียน

Sustainable

มหาดไทย เชิญชวนร่วมงาน SX 2022 ระหว่างวันที่ 26 ก.ย. - 2 ต.ค. 65 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เผย SX 2022 เป็นเวทีแสดงความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือปลัดเก่ง พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ "การขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย" ในงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ที่จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 3 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า งาน Sustainability EXPO 2022 หรือ SX 2022 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นี้ จะมีพิธีเปิดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ SX Grand Plenary Hall ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ต่อมาจะมีกิจกรรมการเสวนา “Perspective on Sustainable Development” โดยมี ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ Mr. Renaud Meyer, UNDP Resident Representative to Thailand (TBC) คุณต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน Sustainabilily Expo 2022 คุณอมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วม UN Youth4Cimate 2021 และ 2022 เป็นผู้ร่วมเสวนา ซึ่งมีคุณสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ และจะมีพิธีมอบรางวัล SX Shaper Award 2022 ซึ่งภายในงาน มีนิทรรศการที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่เป็นความรู้เเละเป็นประโยชน์มากมาย จากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานระหว่างประเทศด้วย

.


ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การขับเคลื่อนภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “สืบสาน รักษาและต่อยอด” พร้อมทั้งยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติมาเป็นแนวทางในการจัดงานดังกรอบแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” โดยคำนึงถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ในทุกมิติ ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนกับสหประชาชาติประจำประเทศไทย มุ่ง Change for Good ทำให้โลกใบเดียวของทุกคนมีอายุยืนยาว ด้วยแนวคิด “76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อการพัฒนา เพื่อความเท่าเทียม เพื่อความยั่งยืน “โลกนี้เพื่อเรา”” จึงเป็นที่มาของคณะผู้จัดงานฯ ได้เชิญกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการตอกย้ำผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยว่าได้นำกรอบเเนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปขับเคลื่อนจนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือก กิจกรรม Best Practice มาไว้ในงาน SX 2022 แล้ว

.

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมติดตามการเตรียมการจัดงาน SX 2022 ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมจัดงานในทุกด้านเเล้ว สำหรับกิจกรรมภายในบูธของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญที่ทุกกรม รัฐวิสาหกิจ และทุกจังหวัดร่วมดำเนินการ เช่น ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคก หนอง นา งานสาธารณะสงเคราะห์ “บวร” ถังขยะเปียกลดโลกร้อน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คลองสวย น้ำใส งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ งาน OTOP งานจิตอาสาด้านต่าง ๆ เป็นต้น ผ่านระบบ War Room MOI ในรูปแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 Live Action จากในพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ 11 เรื่อง ดังนี้ 1) ชุมชน SDGs 2) โคก หนอง นา 3) ผ้าไทยใส่ให้สนุก 4) OTOP นวัตวิถี 5) งาน บ ว ร 6) การจัดการขยะและถังขยะเปียกลดโลกร้อน 7) คลองสวยน้ำใส อำเภอนำร่อง 4 ภูมิภาค 9) อปท. ต้นเเบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 10) สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และ 11) จัดที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจน ซึ่งสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแฟนเพจ Facebook กระทรวงมหาดไทย PR เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับชมกิจกรรม Live Action ต่อมากิจกรรมที่ 3 การฝึกปฏิบัติ “พึ่งตน เพื่อโลก เพื่อเรา” ซึ่งมีการฝึกทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ผักตีลังกา การออกแบบแปลงโคก หนอง นา และคลินิกให้คำปรึกษาเรื่องโคก หนอง นา และคลิกนิกให้คำเเนะนำในงานบริการเพื่อประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสุดท้าย กิจกรรมที่ 4 มหาดไทยปันสุข โดยนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ สินค้าจากชุมชน จาก เครือข่าย ปันบุญ ปันน้ำใจ มาร่วมแบ่งปัน แจกจ่าย ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เช่น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผัก ผลไม้ และอื่น ๆ อีกมายมาย โดยจะจัดทำตู้รับบริจาคให้ผู้ร่วมงานสามารถร่วมบริจาคเงินได้ ซึ่งจะนำรายได้ทั้งหมดไปสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และยังมีการถ่ายภาพเสมือนจริงจากสถานที่ Best Practice ต่าง ๆ รวมถึงศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอาคารที่ความสวยงามโดดเด่น มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์อีกด้วย นิทรรศการในครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจ และเป็นเครื่องตอกย้ำว่า “คนมหาดไทย ผู้นำท้องที่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จะไม่หยุดการสร้างความสำเร็จไว้เพียงแค่วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ในงาน SX2022 เท่านั้น แต่จะยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาไปพร้อมกับพี่น้องภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาและยกระดับภารกิจที่ทำอยู่ในวันนี้ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาคน ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติ นำเสนอสร้างการรับรู้ให้กับสาธารณชนและสายตาประชาคมโลกได้รับทราบ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในทุกระดับ

.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ส่วนที่สำคัญ คือ เป็นโอกาสอันดีที่ จะได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ สิ่งที่คนมหาดไทยได้ ทุ่มเท เสียสละ ใช้กำลังแรง และกำลังใจ ร่วมกับภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ที่ทำกันมา เพื่อการพัฒนาคน ให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตที่มั่นคง และยั่งยืนในทุกมิติ นำเสนอให้กับสาธารณชนและสายตาประชาคมโลกได้รับรู้ด้วย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน และช่วยเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ไปในวงกว้างและเเพร่หลาย นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชิญชวนให้เด็ก นักเรียน ในโรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดปริมณฑล ให้มาเยี่ยมชมงาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ และปลูกฝังจิตสำนึก การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกด้วย อันจะนำไปสู่การกระตุ้นแรงบันดาลใจในการที่จะเป็นมนุษย์ SDGs เพราะเด็กในวันนี้ จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในวันหน้า

.

“กระทรวงมหาดไทยพร้อมแล้วที่จะร่วมประกาศผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางด้านวิชาการ ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนที่สนใจและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกใบเดียวของพวกเราทุกคนเกิดความยั่งยืน ร่วมงาน Sustainability EXPO 2022 (SX2022) ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อทำให้ตัวเรา คนในครอบครัว สังคมไทย และสังคมโลกได้รู้ว่า พวกเราทุกคนขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะร่วมกันขยายผลความสำเร็จและการมีส่วนร่วมไปกับกระทรวงมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน เพื่อ Change for Good สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน พร้อมร่วมสร้างสังคมไทยให้มีความสุขบนพื้นฐานวิถีชีวิตที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ผนึกกำลังเป็นภาคีเครือข่ายการทำงานของกระทรวงมหาดไทยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มุ่งไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป” ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้าย

.

แม้กระทรวงมหาดไทยจะประกาศผลสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะที่ผ่านมา แต่คำถามที่หลายคนคาใจ แล้วทำไมเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา จึงไม่ขยายตัว เหมือนกับหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page