top of page

บำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 95 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันที่ 26 มิ.ย. 65. ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ ในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา 95 ปี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี


การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญเครื่องสักการะพระราชทานประกอบด้วย ธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัวและผ้าไตร ไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วย


ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระอัฐิ, อัฐิพระบุพการีและบูรพาจารย์ แล้วประทับพระเก้าอี้ โดยเมื่อพระราชาคณะ จำนวน 20 รูป สวดมาติกาจบ ทรงพระดำเนิน ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก โดย พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม ในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ด้วย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า "อัมพร ประสัตถพงศ์" ประสูติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2470 ที่จังหวัดราชบุรี พระชนก ชื่อนายนับ ประสัตถพงศ์ และพระชนนี ชื่อนางตาล ประสัตถพงศ์ โดยทรงบรรพชา เมื่อพุทธศักราช 2483 ณ วัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร จังหวัดราชบุรี และทรงอุปสมบท เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2491 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีพระสมณฉายาว่า "อมฺพโร" โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ขณะทรงสมณศักดิ์ที่พระเทพโมลี ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ โดยได้ทรงศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในสำนักเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ต่อมา ทรงสำเร็จการศึกษาศาสนศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และทรงสำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี จากมหาวิทยาลัยพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาทิ เมื่อปีพุทธศักราช 2516 ทรงเป็นหัวหน้าพระธรรมทูต ไปทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ทำให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงและมีการขยายไปอีกหลายเมือง เช่น กรุงแคนเบอร์รา นครเมลเบิร์น และเมืองดาร์วิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังทรงเป็นอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุและสามเณร ทั้งได้ประทานทุนสงเคราะห์แก่ผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้ประทานความช่วยเหลือเมื่อมีภัยพิบัติต่างๆ เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนั้นๆ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสมณศักดิ์จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยลำดับ ดังนี้ ปี พ.ศ. 2514 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติกวี พ.ศ. 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสารสุธี ศรีปริยัติวราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2533 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรธรรมานุนายก วิสุทธิสาธกสาธุกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2538 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรวาสนวงศวิวัฒ ศรีปริยัติกิจจานุกิจ ปาพจนวิภูษิตคุณาลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ วิมลญาณอดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกธรรมาลังการภูษิต ธรรมนิตยสาทร ศาสนกิจจานุกร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พ.ศ. 2552 เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พิพัฒนพงศ์วิสุต พุทธปาพจนานุศาสน์ วาสนวรางกูร วิบูลศีลสมาจารวัตรสุนทร ตรีปิฎกธรรมวราลงกรณวิภูษิต ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัณยวาสี และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้รับพระมหากรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรง สกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุต ปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทร ชินวรมหามุนีวงศานุศิษฏ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page