top of page

ปตท. ติดอันดับ 1 ใน 5 DJSI บนเวทีโลกต่อเนื่อง 12 ปี แห่งความภาคภูมิใจ

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความอย่างยั่งยืน เผชิญหน้ากับความท้าทาย รวมถึงการเปลี่ยนผ่านภาคพลังงาน ตลอดระยะเวลา 45 ปี ปตท. ยังคงปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

( 9 ธันวาคม  2566) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI กลุ่มดัชนีโลก (World Index) รวมถึงดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 และติดอันดับ 1 ใน 5 องค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในกลุ่ม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) นับเป็นความภาคภูมิใจของ ปตท. และเป็นเครื่องหมายการันตีให้กับนักลงทุนทั่วโลกเชื่อมั่นถึงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ


จากผลการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ที่ ปตท. กำหนดไว้ใน “แผนแม่บทการบริหารจัดการความยั่งยืน” ครอบคลุม 3 มิติ ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) โดยในด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการพัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและยานยนต์ไฟฟ้า ก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารและยา พร้อมร่วมทุนกับภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนและดำเนินการในธุรกิจโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ในปี 2565 รายได้จากธุรกิจกลุ่มนี้ มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ในปี 2564 รวมทั้งในปีนี้ ปตท. ได้เริ่มต้นโครงการปลูกป่าอีก 1 ล้านไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพลิกฟื้นผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี 2593 อีกทั้งด้านสังคม ปตท. ให้ความสำคัญกับ “การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน” มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต พร้อมทั้งสร้างคุณค่าร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชมและสังคม สำหรับด้านการกำกับดูแล ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและมีจริยธรรม ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เร่งสร้างการเติบโตและผลักดันเศรษฐกิจ พร้อมเป็นกำลังสำคัญเพื่อร่วมจุดพลังทุกชีวิต และขับเคลื่อนอนาคตที่ดีให้กับประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท  ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อีกด้วย

อนึ่ง DJSI เป็นดัชนีสากลที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

-----------------------------------------------------------

 

PTT ranked as one of the top five in DJSI for twelve consecutive years of pride

Driving organizational sustainability, rising to the challenge, along with the energy transition. Throughout 45 years, PTT is committed to the mission of achieving the nation’s energy security.

Today (December 9, 2023) Mr. Auttapol Rerkpiboon President & Chief Executive Officer, PTT Public Company Limited disclosed that PTT has been selected as a member of Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2023 in the World Index and Emerging Markets Index, for the 12th consecutive year, ranked as 1 of the top 5 industry leaders in Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) business. This international recognition signifies PTT’s pride and investor confidence in effective management in all dimensions.    

According to PTT’s sustainability strategic direction in the “Sustainability Management Master Plan” with three ESG (environmental, social, and governance) dimensions, the company aims for business development toward a low-carbon society. In this regard, it increased investment proportion in Renewable Energy and EV Value Chain, making a splash in the food and pharmaceutical industry. Also, PTT entered a joint venture with both public and private sectors to support logistics business. It has then developed domestic and international transport connectivity, resulting in 2022 income of over 10 percent of 2021 revenue. Recently, PTT initiated a reforestation project to plant a 1 million rai of land to increase green spaces and achieve Net Zero Emissions by 2050. Specifically, PTT’s social dimension highlights “promote safe working environment and respecting human rights principles” by implementing key actions related to occupational health and safety, preparing employees for future business growth, creating shared value, including improving the quality of life for communities and society. Regarding the governance dimension, PTT adheres to corporate governance principles and business ethics, adapts to changes in business, and drives economic growth to become an important force empowering every life for the country’s prosperous future.

In addition, PTT Group companies, namely, PTT Exploration and Production Public Company Limited, Thai Oil Public Company Limited, IRPC Public Company Limited, PTT Global Chemical Public Company Limited, Global Power Synergy Public Company Limited and PTT Oil and Retail Business Public Company Limited have passed the DJSI membership criteria.

DJSI is the world index evaluating the operational effectiveness and the sustainability performance of leading global companies to build confidence in domestic and international

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page