top of page

ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส


ปตท. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนการยอมรับในการดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ ปตท. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส สะท้อนการยอมรับในความทุ่มเทของ ปตท. ต่อการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยที่ผ่านมา ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสมาต่อเนื่องถึง 4 สมัย ประกอบด้วยรางวัลองค์กรโปร่งใสจำนวน 2 ครั้ง และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจำนวน 2 ครั้ง สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 10 โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ 4 หมวด ได้แก่ ความพร้อมรับผิดชอบจากการปฏิบัติภารกิจหรือการให้บริการ, การปฏิบัติภารกิจที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม, การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล และการมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส มีการป้องกันการทุจริตและป้องกันการให้หรือรับสินบน เพื่อเป็นเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรงขององค์กร

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page