top of page

ปตท. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 5 ปีซ้อน ตอกย้ำการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล

ENERGY

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สะท้อนการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีจริยธรรม เพื่อยกระดับความโปร่งใสของประเทศไทยให้เป็นแบบอย่างตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ปตท. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 5 ปีต่อเนื่อง ประกอบด้วย รางวัลองค์กรโปร่งใส จำนวน 2 ครั้ง และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง และนับเป็นความภาคภูมิใจของ ปตท. ที่ได้รับการยอมรับในความทุ่มเทต่อการบริหารจัดการองค์กรบนหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page