top of page

ปตท. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมโครงการก่อสร้างระบบโครงข่ายการควบคุมก๊าซเชื้อเพลิง เน้นย้ำโปร่งใสตลอดกระบวนการ หม่อมหลวง ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) Mr. Shan Xudong, General Manager of CPP Southeast Asia (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์  ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการงานก่อสร้างระบบโครงข่ายการควบคุมก๊าซเชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (GSP Optimal Fuel Network) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กิจการร่วมค้า ซีพีพี - ซีพีพีบี – ซีพีพีที และผู้ประกอบการ  โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธี  ทั้งนี้  โครงการ GSP Optimal Fuel Network  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายการบริหารจัดการการใช้พลังงานก๊าซเชื้อเพลิงให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดโอกาสในการสูญเสียก๊าซเชื้อเพลิงออกสู่หอระบายทิ้ง (Flare) ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง  โดย ปตท. จะดำเนินการจัดจ้างภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม  เน้นย้ำความโปร่งใส  เปิดเผยข้อมูล และมีผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมตลอดกระบวนการจ้าง  ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page