top of page

ปตท. x มสธ. ร่วมจุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ปตท. X มสธ. จุดพลังนักสื่อสารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสร้างโอกาส พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและการฝึกอบรมระยะสั้น อันนำไปสู่การพัฒนานักสื่อสารยุคดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ให้พัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยมีนางกนกพร รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมลงนาม ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

----------

コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page