top of page

ปรอท​เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน​เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2564 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นมาก ส่วนหนึ่งจากปัญหา supply disruption ที่ปรับดีขึ้น ประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเร่งขึ้นหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ขณะที่การใช้จ่ายในประเทศของภาคเอกชนปรับดีขึ้นทั้งการบริโภคและการลงทุน ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและกิจกรรมในภาคบริการปรับดีขึ้น อย่างไรก็ดี การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน


ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามอัตราเงินเฟ้อหมวดพลังงาน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลน้อยลง ประกอบกับดุลรายได้ บริการ และเงินโอนขาดดุลเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นมากจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนหนึ่งเพราะได้รับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาการขนส่งคลี่คลายทำให้มีการผลิตและเร่งส่งออกตามคำสั่งซื้อที่คงค้างในช่วงก่อนหน้า


จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเร่งขึ้นมากจากเดือนก่อน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป อย่างไรก็ดี จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมยังไม่มาก เนื่องจากหลายประเทศยังคงมีมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศอยู่


เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในเกือบทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทนและหมวดบริการ เป็นผลจากสถานการณ์การระบาดในประเทศที่ดีขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ความเชื่อมั่นผู้บริโภค และรายได้ของครัวเรือนฟื้นตัวต่อเนื่อง


เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามการลงทุนทั้งด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และด้านก่อสร้าง สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับดีขึ้น

การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดเคมีภัณฑ์ตามอุปสงค์ในประเทศที่สูงขึ้น และหมวดยานยนต์ที่ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คลี่คลายลงจากการที่ได้รับจัดสรรจากผู้ผลิตในต่างประเทศ

มูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนในทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดเชื้อเพลิงที่มีการเร่งนำเข้าในช่วงที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง ขณะที่การนำเข้าหมวดสำคัญอื่น ๆ ทั้งวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว


การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยรายจ่ายประจำหดตัวเล็กน้อยจากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวหลังจากเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนไปแล้วในช่วงต้นปีงบประมาณ 2565


ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากราคาพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวจากเดือนก่อน ด้านตลาดแรงงานทยอยปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาขาดดุลจากดุลการค้าที่เกินดุลน้อยลงจากการนำเข้าทองคำที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับดุลรายได้ บริการ และเงินโอนขาดดุลมากขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลง จากแนวโน้มนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมหลัก ประกอบกับมีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ในประเทศ

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน โดยเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด ขณะที่การส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นจากทั้งอุปสงค์ในประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัว และปัญหา supply disruption ที่ทยอยคลี่คลายลง ซึ่งมีส่วนทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น ด้านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นหลังมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ส่วนเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นตามภาวะอุปสงค์และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ฟื้นตัว ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาพลังงานและราคาอาหารสดเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานปรับดีขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แต่โดยรวมยังคงเปราะบาง ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยกว่าไตรมาสก่อนIn December 2021, the Thai economy improved from the previous month. Merchandise exports performed exceptionally well, partly due to improvement in the supply disruption problems. In addition, foreign tourist figures accelerated after the government re-opened the country for foreign tourists on 1 November 2021. Private domestic expenditures also improved both in consumption and investment, which bolstered activities in the manufacturing and service sectors. Nevertheless, public spending contracted from the same period last year in both current and capital expenditures.

On the economic stability front, headline inflation decelerated due to lower energy prices, while core inflation was stable from the previous month. Labor market gradually improved in line with the economic recovery. However, the current account turned into a deficit due to a smaller surplus in the trade balance, while the net service, income, and transfers displayed a larger deficit.

Details of the economic conditions are as follows:

The value of merchandise exports, after seasonal adjustment, markedly increased from the previous month, especially in automotive, electronics, and electrical appliance categories. This was due to greater availability of electronics parts for manufacturing production along with lessened logistic problems. As a result, manufacturing productions and exports accelerated to accommodate purchasing orders which was pending from the preceding periods.

The number of foreign tourist arrivals, after seasonal adjustment, accelerated from the previous month, particularly the tourists from Europe. Nevertheless, the foreign tourist figures remained low as international travel restrictions in many countries remained in place.

Private consumption indicators, after seasonal adjustment, increased from the previous month in several categories, especially non-durable goods, and services. This was due to the improvement of the COVID-19 outbreak situation and the relaxation of containment measures, which bolstered the overall economic activities, consumer confidence, and household income.

Private investment indicators, after seasonal adjustment, increased from the previous month both in the investment in machinery and equipment as well as in construction. This was in line with the recovery of demand and business sentiment.

Manufacturing production, after seasonal adjustment, increased from the previous month, especially 1) chemical products from rising domestic demand and 2) automotive as producers received electronics parts for their production from suppliers abroad.

The value of merchandise imports, after seasonal adjustment, increased from the previous month in all categories, especially imports of fuels which accelerated after crude oil prices declined. Meanwhile, imports of other categories, including raw materials and intermediated goods, capital goods, and consumer goods, increased in line with the gradual economic recovery.

Public spending, excluding transfer payment, contracted compared to the same period last year. Current expenditures slightly contracted due to lower purchases of goods and services. Capital expenditures also displayed a negative growth, but this was due to expedited disbursement earlier since the beginning of FY2022 budget.

On the stability front, headline inflation decelerated as energy prices decreased following the global crude oil prices. Core inflation was stable from the previous month. Labor market gradually improved in line with the economic activities. However, the current account turned into a deficit due to a smaller surplus in the trade balance, resulting from higher imports of gold while the net service, income, and transfers recorded a larger deficit. On exchange rates, the baht against the US dollar, on average, depreciated as a result of the tightening trend of monetary policy in advanced economies as well as concerns over the domestic outbreak of Omicron.

The Thai economy in the fourth quarter of 2021 recovered from the previous quarter. After seasonal adjustment, private consumption indicators increased as containment measures were relaxed. Merchandise exports increased as demand from trading partners recovered, while the supply disruption problems gradually eased which partially contributed to improvement in manufacturing production. Foreign tourist figures increased after the re-opening of the country. Private investment indicators also increased in line with the demand recovery and better business sentiment. Public spending expanded compared to the same period last year from both current and capital expenditures. On the stability front, headline inflation increased which was driven by higher energy and fresh food prices. Labor market continued to improve in line with the economic activities but remained vulnerable. The current account registered a smaller deficit than the previous quarter.コメント


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page