top of page

ผู้ว่าการรถไฟฯเป็นประธานเปิดการใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ ทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกาถึงสถานีคลองลึก

ยกระดับการให้บริการเดินรถ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

คมนาคม-ขนส่ง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานีด่านพรมแดนบ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคอลงสิบเก้า) ถึงสถานีบ้านคลองลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินรถ ให้เกิดความคล่องตัว และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องรีเรย์ ห้องไฟฟ้า และนำตรวจห้องควบคุมระบบฯ ภายในสถานีที่ใช้งานจริง โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การรถไฟฯ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดใช้งานระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของการรถไฟฯ เพื่อทดแทนระบบอาณัติสัญญาณเดิมที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน และรองรับการเชื่อมต่อระบบรางกับประเทศกัมพูชา ซึ่งกระทรวงคมนาคม และการรถไฟฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบอาณัติสัญญาณไฟสี 3 ท่า ที่มีความทันสมัย เพื่อช่วยยกระดับการควบคุมการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล


ทั้งนี้ การจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออก ช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึงสถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 บริเวณเส้นทางสายตะวันออก ในเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวมประมาณ 169 กิโลเมตร โดยมี ITD-LSE Consortium เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันงานได้สำเร็จเป็นไปตามแผนงาน และพร้อมเปิดใช้งานครบแล้วทั้ง 14 สถานี

สำหรับรายละเอียดการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณระบบใหม่ ประกอบด้วย 5 หมวดงาน ได้แก่ 1.หมวดงานระบบอาณัติสัญญาณ มีอุปกรณ์ประกอบระบบ เช่น การติดตั้ง CBI พร้อมห้องรีเรย์ จัดหาและติดตั้งเสาสัญญาณ ตู้ควบคุมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าสำรองชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ประแจกลไฟฟ้า 2.หมวดงานระบบสื่อสาร โดยโครงการได้ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์ เพื่อใช้ในการสื่อสารและควบคุมการเดินรถระหว่างสถานี 14 สถานี 3.หมวดงานระบบ European Train Control System(ETCS) Level1 เฉพาะอุปกรณ์ Way Side เช่น กล่องควบคุมอุปกรณ์ บาลิส และสายสัญญาณ 4.หมวดงาน Provisional Sum เช่น การติดตั้งสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core จำนวน 167,000 เมตร การปรับปรุงระบบเครื่องกั้นให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบระบบอาณัติสัญญาณใหม่ 27 แห่ง และ 5. หมวดงานเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น การจัดหาอุปกรณ์สำรองเพื่อใช้ซ่อมบำรุงในอนาคต

นายนิรุฒกล่าวว่า การรถไฟฯ คาดหวังว่าเปิดใช้ระบบอาณัติสัญญาณเส้นทางสายตะวันออกระบบใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์หลากหลายมิติ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเดินรถที่มีความคล่องตัว รองรับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง และปริมาณรถไฟเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ตลอดจนลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประชาชนและผู้โดยสารสามารถลดระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกระจายความเจริญ การพัฒนาลงสู่เศรษฐกิจฐานระดับฐานราก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในการเดินทางแก่พี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page