top of page

ผู้ว่าการรถไฟฯ นำคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และมอบถุงยังชีพ “ชุดห่วงใย” สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ “ชุดห่วงใย” ให้กับผู้ปฏิบัติงานรถไฟ เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ผู้นำศาสนา และผู้นำชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแสดงถึงความห่วงใยและสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานีชุมทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขณะเดียวกัน ยังได้ประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำรวจรถไฟ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการเดินรถภายในพื้นที่ โดยเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อคิดเห็นมุมมองต่างๆ มาบูรณาการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีต่อประชาชน

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการทำงานประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน และฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด ในการดูแลรักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวัง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ตลอดจนการใช้รถจักรพิเศษทำงานในพื้นที่ การปรับพื้นที่สองข้างทางรถไฟเพื่อป้องกันการก่อเหตุอันตราย โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนระยะไกลด้วยระบบอัตโนมัติ ตลอดโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เส้นทางรถไฟ ที่เป็นพื้นที่เสี่ยง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร และผู้ปฏิบัติงาน

พร้อมกันนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการทำกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ผู้นำศาสนา หน่วยงานท้องถิ่นเป็นอย่างดี ในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัย จากนั้นผู้ว่าการรถไฟฯ และคณะผู้บริหาร ยังได้มอบถุงยังชีพ “ชุดห่วงใย” จำนวน 800 ชุด ให้กับผู้แทนเจ้าหน้าที่รถไฟ ตำรวจรถไฟ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรถไฟ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ท้ายนี้ ผู้ว่าการรถไฟฯ ได้กล่าวขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทุ่มเทปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยความเสียสละ อดทน ตลอดจนดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของประชาชน ผู้โดยสาร ทั้งในเขตสถานี และ 2 ข้างทางรถไฟให้เกิดความปลอดภัย เพราะการเดินทางโดยรถไฟถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ ของการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประชาชนภาคใต้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้บริการสูงสุดต่อไป

Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page