top of page

ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่าน Video Conferenceวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ครั้งที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ Video Conference ซึ่งจัดขึ้นที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรม ออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยในครั้งนี้ มีนายแพทย์อนวัช เสริมสวรรค์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการรถไฟฯ และคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย University of Wisconsin Green Bay ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมกิจกรรม ณ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการระดมทีมอาจารย์แพทย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา พร้อมทั้งคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร มาให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคต่าง ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ และครอบครัว ถึงพื้นที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมใช้บริการตรวจสุขภาพเป็นจำนวนมาก อาทิ คลินิกหัวใจ คลินิกปอด คลินิกอายุรกรรมทั่วไป เป็นต้น


และเมื่อมีการตรวจพบโรคกลุ่มเสี่ยง คณะแพทย์จะดำเนินการส่งผู้ป่วยต่อไปยังโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือ เพื่อทำการรักษาต่อทันที อีกทั้ง ยังมีการติดตามการรักษาทุก ๆ 3 เดือน

ที่สำคัญในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบติดตามอาการผ่านทาง chatbot จากทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะพัฒนาตามรูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรักษา ให้สามารถเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการติดตามดูแลรักษา สอบถามปัญหา และนัดหมายเพื่อรับการตรวจวินิจฉัยกับคลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวก ตลอดจนจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันวินิจฉัยโรค (Metabolic Application) โดยเริ่มนำร่องจากระบบโทรเวช (Telemedicine) และการดัดแปลงตู้รถไฟเป็นตู้คลินิกเฉพาะทางเคลื่อนที่ก่อน เป็นต้น

นายเอกรัช กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมา การรถไฟฯ และ สจล. ได้ร่วมมือจัดคณะแพทย์ลงพื้นที่ออกตรวจคัดกรองโรคอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพร ภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคกลางที่จังหวัดสระบุรี สามารถทำให้พนักงาน การรถไฟฯ และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้กว่า 2,000 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ Doctor Train ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่การรถไฟฯ มุ่งมั่นเพื่อการดำเนินกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฯ ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลใส่ใจพนักงานและประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งเกิดการตระหนักรู้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนให้พนักงานของการรถไฟฯ ครอบครัว และประชาชน หันมาสนใจสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของบุคลากรการรถไฟฯ และครอบครัว เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขอย่างเสมอภาคกัน


Comments


ดาวน์โหลด (1).png

เพื่อให้ทุกท่านสามารถติดตามประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกผ่านทาง CLOSE-UP THAILAND เชิญเพิ่มเพื่อนทางไลน์ @closeupthailand

bottom of page